Skip to main content

Aktivitetsudvalg

 Kommissorium

Aktivitetsudvalget er nedsat af Centerbestyrelsen

  1. OPGAVER

- at assistere og samarbejde med medlemmer/ ildsjæle/ tovholdere omkring mulige nye aktiviteter.

- at bistå med afklaring i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter med de ansvarlige tovholdere for pågældende aktivitet.

- at tage initiativer til justeringer/ ændringer omkring aktiviteter i samarbejde med tovholdere.                                                                                                                         

- at afholde møde mindst 1 gang årligt med de ansvarlige tovholdere.

  1. Sammemsætning og mødeaktivitet

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeges på første bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

Udvalgets medlemmer og antal udpeges af udvalgsformanden, blandt centrets medlemmer.

Ad hoc kan andre interessenter inddrages

Udvalget kan uddelegere konkrete arbejdsopgaver til øvrige medlemmer i centret

Udvalget holder møde efter behov. Der udarbejdes et kort referat til intern brug.

  1. ANSVAR OG KOMPETENCE

Aktivitetsudvalget er ansvarlig over for Centerbestyrelse.   

Udvalget samarbejder med andre udvalg ved tværgående opgaver.

Udvalgsformanden informerer løbende Centerbestyrelsen

Udvalgsformanden koordinerer indsatsen omkring de anførte opgaveområder i tæt samarbejde med Centrets leder.

Udvalgsformanden er ansvarlig for orientering om udvalgets arbejde på den årlige generalforsamling

Besluttet af Centerbestyrelsen Oktober 2020  

Aktivitetsudvalgets dokumenter

Tilbage til toppen