Skip to main content

Centrets indhold

Kort information om GrønnegadeCentret

Formål med centeret er at være møde- og aktivitets sted for kommunens borgere over 60 år samt førtidspensionister. Det er nødvendigt at medlemmerne er selvhjulpne idet der jo ikke forefindes hjælpepersonale i huset.

Målet er at øge livskvaliteten for vores medlemmer ved at de føler sig set og værdsat, at de har noget at stå op til om morgenen, at de føler sig som en del af et fællesskab, og at de anerkendes som en ressource, hvis kompetencer efterspørges.

GrønnegadeCentret blev bygget i 1995. Centeret ejes af Hillerød kommune, men er brugerstyret og aktiviteterne skabes og varetages af frivillige.

Der er pt. knap 1500 brugere af centret.

Et medlemskab koster 350 kr./år. Dyrker man motion i motionsrummet betales yderligere 400 kr./årligt.

Daglig åbningstid er 9-17, fredag 9-16. GC er lukket i weekender, på helligdage og i juli måned. I juli arrangeres åbningstid i motionsrummet.

Aktiviteterne finder hovedsagelig sted i dagtimerne på hverdage, men kan også være om aftenen eller i weekenden ved fx fester, filmforevisning, foredrag eller motionshold; her skal dog særlige aftaler laves idet personalet så ikke er til stede.

Ansvarsfordeling:
Centerlederens rolle er at sikre rammerne og driften af centret, det vil bl.a. sige:
Sikre muligheder og samarbejde med de frivillige.
Være udviklingsorienteret og bindeled til Hillerød Kommunes forebyggende indsats.

Centerbestyrelsen har ansvar for medlemsrelaterede aktiviteter og arrangementer, og for at matche tilbuddene med medlemmernes behov.

Centerleder og bestyrelse arbejder med hver deres budget. 

Centerbestyrelsen består af 7 medlemmer+ 2 suppleanter, som alle har ansvar for et udvalg. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen vælger selv hvem der skal være formand. Repræsentant fra Seniorrådet deltager i de månedlige bestyrelsesmøder.

I centeret findes mange faste udvalg:
Sundhedsudvalg, som står for fx motionsrummet, vaccinationer, foredrag af sundhedsmæssig art, hjertestarterkurser og information om alt hvad der har med motion og sundhed at gøre
Arrangementsudvalg som står for arrangementer af enhver art fx rejser, fester, koncerter og modeopvisning.
Kommunikationsudvalg som står for hjemmesiden www.groennegadecentret.dk , nyhedsbreve samt centerets blad der udkommer 10 gange om året.
Teknikudvalg som kan styre lys, lyd og evt. billeder ved arrangementerne.
Oplysningsudvalg som arrangerer film og foredrag.
Udvalg for husets drift som tager sig af små og store opgaver inde og ude.
Aktivitetsudvalg som er bindeled til de mange tovholdere som hver især står som ansvarlig for en aktivitet. 

Yderligere udvalg og arbejdsgrupper nedsættes efter behov.

Bestyrelsen holder møde hver måned og centerleder deltager i møderne. En gang årligt afholdes seminar og to gange årligt afholdes seminaropfølgning, hvor de store linjer lægges for næste års arbejde og hvor der er mulighed for at gå mere i dybden med aktuelle emner.

Der er ansat en daglig leder og derudover 3 deltidsansatte til bl.a. café og bogholderi. Personalet er ansat i Hillerød kommune, der årligt giver et tilskud på ca. 500.000 kr. som går til drift og løn til de ansatte. Herudover betaler kommunen for el, lys, varme, noget rengøring samt vedligehold af udenomsarealer.

De øvrige udgifter skal centeret selv skaffe penge til ved brugerbetaling, lokaleleje, indtægt fra caféen, indtægt fra motionscentret samt overskud fra arrangementer.

Når man er frivillig, er man med til at yde noget så andre kan have det godt i centret. De ca. 170 frivillige arbejder i caféen, i receptionen, i redaktionen, i bestyrelsen, er tovholder på en aktivitet, sidder i et udvalg eller arbejder med rengøring. Lønnen til de frivillige er en dejlig fest hvor der ikke er sparet på noget, og der gøres tydeligt opmærksom på at jo mere man spiser og drikker jo bedre er lønnen!

Det er vigtigt at pointere at alle frivillige gør deres bedste, men at vi jo netop ikke er uddannede til det vi laver i centeret, men er frivillige, og at vi derfor må acceptere at billetbestilling, lokalebooking, kasseapparatet osv. måske betjenes lidt langsommere end hvis det var toptunede folk der arbejdede!

Alle skal også rydde op efter sig selv, fordi vi jo ikke har personale der sørger for de ting.

Det er brugerne selv der skal planlægge og sørge for alt det praktiske i forbindelse med de forskellige arrangementer, de får intet tilskud, regnskabet for aktiviteten skal balancere og helst give et overskud, idet der jo ikke er budget til at betale et eventuelt underskud.

Der arrangeres en udenlandsrejse med et rejsebureau som hovedarrangør samt en Danmarksrejse om året. På disse rejser, deltager en person fra GC, som sørger for nødvendige praktiske ting samt at ingen, som rejser alene, skal føle sig ensom og forladt i gruppen.  Ud over rejserne arrangeres forårs- og efterårstur gerne med et kulturelt indhold.

I receptionen kan købes billetter, bestilles lokaler og fås information om hvad man nu har behov for. Potentielle nye brugere får en kort rundvisning og information om stedet. Det er vigtigt at der tages rigtig godt imod nye mennesker, og at man ikke bare ”slipper dem” men sørger for kontakt til tovholder på den aktivitet de ønsker at starte til eller på andre måder sørger for at de føler sig velkomne.

GrønnegadeCentrets Venner er en selvstændig forening der laver arrangementer til glæde og gavn for centeret og for at generere et overskud. Overskuddet bruges til særlige anskaffelser fx ompolstring af stole eller ny grill, ting der ikke umiddelbart er økonomi til i budgettet. Det koster 100 kr./år at være medlem af Vennerne.

Det er vigtigt at pointere at alt overskud både fra Vennernes arrangementer og fra øvrige arrangementer i huset går ubeskåret til driften af huset.

Der er et utal af aktiviteter i GC fx flere former for dans, tegning, decoupage, bordtennis, syning, stolegymnastik, revy, sang, mandegrupper, spil, whist, billard og bankospil.  Se på hjemmesiden hvor aktiviteterne står beskrevet. Har du en idé til en ny aktivitet, så gør vi hvad vi kan for at hjælpe aktiviteten i gang.

Vi har udendørs gymnastik for mænd, stavgangsgrupper, fodbold, petanque, cykelgruppe med mere hvis dine interesser mere går mod aktiviteter i frisk luft.

Vi er så heldige at huset har en masse sang- og musik folk som synger og spiller i forskellige grupper og med forskellig musik fx spillemandsmusik, jazz, countrymusik, højskolesang og gospel.

Når nye potentielle medlemmer henvender sig i centret, er det vigtigt at de, som kommer i forbindelse med de nye gør hvad de kan for at de nye føler sig velkomne. Selv om centerets brugere har nået en moden alder, er alle lige sårbare når de vover sig ind til noget nyt, og hvis de som tager imod, ikke er opmærksomme på dette og gør sig umage med at være gode værter, kan man let komme til at skubbe de potentielle medlemmer væk.

Det samme gælder når man starter til en aktivitet, der skal det gode værtskab også praktiseres, og de nye skal inkluderes i gruppen og evt. tilknyttes et andet medlem, så de hurtigt føler sig trygge og godt tilpas.

Ud over de faste aktiviteter - ting man kan ”gå til”- arrangeres julefrokost, modeopvisning, fællesspisninger, fredagsbar, Pop-op aktiviteter (kortvarige forløb), Mortensaften arrangement, Sct. Hans aften og meget mere. 

Hvert år arrangeres Åbent Hus, hvor byens +60-årige inviteres til at se og opleve huset og alle dets muligheder.

Vi har en Husorden som i store træk bare beder os om at tale pænt til hinanden og opføre os ordentligt. En nødvendighed når så mange mennesker skal færdes sammen.

Caféen har et godt sortiment af drikkevarer øl/vand/vin/ kaffe og te og både smørrebrød, lette anretninger og kager. Har man allergi overfor enkelte fødevarer, så forhør i køkkenet, hvor de også kan lave diæter.
Alt hvad der spises og drikkes i centeret, også til møder, skal bestilles og købes i caféen. Priserne er rimelige, og når det ikke er tilladt at medbringe egen mad (medmindre man er på en speciel diæt) er det fordi indtægten fra caféen udgør en stor del af den indtjening som får økonomien til at løbe rundt.

Centeret har en facebookside GrønnegadeCentret i Hillerød, som er en side hvor brugerne kan skrive og lægge billeder ind udenom den officielle hjemmeside.

Der arbejdes på at optimere lokalebookingen så lokalerne udnyttes bedst muligt. Enkelte foreninger udefra lejer sig allerede nu ind, og det er muligt når der er ledige lokaler.

November 2023 EF

 

Tilbage til toppen