Skip to main content

Forretningsorden for Centerbestyrelsen

Forretningsorden for Centerbestyrelsen

Forretningsorden for Centerbestyrelsen

Ændring af forretningsordenen.

Nærværende forretningsorden er gældende indtil et flertal af Centerbestyrelsens medlemmer vedtager at ændre denne.

Ændringerne skal ligge indenfor rammerne af gældende Hovedprincipper for ejerforhold (link) og Vedtægter for GrønnegadeCenter. (link)

Konstituering

På det første møde efter en generalforsamling konstituerer Centerbestyrelsen sig, med formand, næstformand og kasserer. Disse 3 udgør sammen med centerleder forretningsudvalget.

 

Forretningsudvalget kan tage beslutninger i akutte sager og efterfølgende informere Centerbestyrelsen.

 

Centerbestyrelsen består af 7 valgte medlemmer og 2 suppleanter. De 2 suppleanter og en repræsentant fra Seniorrådet deltager i Centerbestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. Centerlederen deltager i Centerbestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende fra møderne i en periode af 3 måneder, overtager 1. suppleanten den fraværendes stemmeret.

Centerbestyrelsens møder

Centerbestyrelsen holder normalt møde 1 gang om måneden eller efter behov.

Emner der skal besluttes skal fremgå som selvstændigt punkt.

Centerbestyrelses-møderne afvikles normalt med følgende faste punkter på dagsordenen:

 

  • Gennemgang af sidste referat og godkendelse.
  • Formanden informerer
  • Orientering fra udvalg
  • Emner der ønskes diskuteret og evt besluttes
  • Nyt fra Centerleder
  • Eventuelt
  • Huskeliste
  • Evaluering af mødet
  • Næste møde

 

Referenten tager et kort referat af meddelelserne og de trufne beslutninger. (Beslutningsreferat). Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Referatet godkendes på næstfølgende centerbestyrelsesmøde. Når Referatet er godkendt kan læses på hjemmesiden.


Kontaktflader

Ideer, spørgsmål eller lignende rettes til Centerbestyrelsen, gerne på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Centerbestyrelsen har ansvaret for offentliggørelse af Centrets aktiviteter. Det kan ske enten i form af Centerblad, hjemmeside, infoskærm eller kontakt til pressen.

Udvalg

Udpegning af udvalgsformænd skal være på plads senest 2 måneder efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, enten som permanente eller ad hoc.

Udvalgene holder møde efter behov. Udvalgsformændene sørger for, at opgaverne bliver varetaget ifølge kommissorier.

Centerbestyrelsens repræsentanter i de enkelte udvalg redegør for udvalgenes arbejde på Centerbestyrelsens møder.

Udvalgene kan lejlighedsvis indkalde ønskede personer til et bestyrelsesmøde, såfremt der er enighed derom.

 

 Revideret og godkendt af Bestyrelsen

April 2024

 

Tilbage til toppen