Skip to main content

Generalforsamling 2019

Grønnegadecentrets ordinære generalforsamling
Fredag den 22. februar 2019 kl. 10.00

131 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen. Forsamlingen indledtes med en sang ”Det er i dag et vejr.” Formanden bød medlemmerne velkommen med en særlig velkomst til Christian Blaase Johansen og en tak til pianisten Marianne for altid at stille sig til rådighed, når der skal synges.
Referat:
1. Valg af dirigent: John Ibsø valgtes (for 7. år) og konstaterede, at dagsordenen fulgte vedtægten og var udsendt rettidigt.
2. Valg af stemmetællere: John Jørgensen, Inger Christensen, Anne Sofie Morell, Annett Toyberg og Knud P. Hansen valgtes.
3. Beretning fra formand og udvalg: Formanden bad forsamlingen rejse sig for et øjebliks stilhed og fastholde den fine tradition med at mindes de medlemmer, som vi har mistet det sidste år, ikke mindst tidligere centerleder igennem mange år og et meget aktivt og afholdt medlem, Birgit Stofberg, som netop er afgået ved døden. – Formand Poul Christiansen, som har været formand i 5 år og med i bestyrelsen i 7 år, glædede sig over det store fremmøde. Han gennemgik kort reglerne for bestyrelsen, som består af 7 medlemmer (2 år) og 2 suppleanter (1 år). 3 medlemmer vælges i ulige år og 4 i lige år. Den 7. marts på det første bestyrelsesmøde vil bestyrelsen konstituere sig med alle udvalgsposterne. De eneste, der vælges i år umiddelbart efter generalforsamlingen, er formanden og kassereren. Valg af næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmers kommisssorium – ansvarsområde – vil først ske på første bestyrelsesmøde i marts 2019. I bestyrelsesmøderne, som afholdes den første torsdag i måneden kl. 10 – 12.30, deltager endvidere centerlederen, en repræsentant for Ældrerådet, samt en referent. Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder. Der er et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og centerleder. Bestyrelsen har vist et stort engagement og god vilje til at løse opgaverne i fællesskab. Dog beklagede formanden, at der i denne sidste periode havde været emner, som det havde været umuligt at nå til enighed om. Den glæde, som frivilliges store arbejde og engagement helst skulle medføre, har desværre haft trange kår. – På grund af formandens personlige problemer af helbredsmæssig art i familien dannedes i maj 2018 et ”triumvirat” til at klare de ledelsesmæssige opgaver, bestående af formanden, næstformanden og bestyrelsesmedlem Niels Madsen. Formanden takkede de 2 for en stor hjælp i en vanskelig situation, samt takkede bestyrelsen, suppleanter og andre deltagere i møderne for stor indsats og god vilje.
Formanden opridsede problemerne og forløbet af arbejdet med P-mulighederne igennem 5 år. Det har været et stort og langstrakt arbejde, som det ser ud til vil vare nogen tid endnu, før en tilfredsstillende endelig løsning er fundet. – Bestyrelsen har arbejdet med forsikring af de frivillige. Et vedtaget lovforslag sikrer, at de frivillige er forsikret på lige fod med de ansatte. Dog kommer en privat forsikring som regel først i spil. Arbejdsskadestyrelsen skal altid vurdere sagen først. – Bestyrelsen har meldt GC ind i foreningen Danske Seniorer, fordi man ved medlemskab af denne forening kunne slippe for at betale KODA-afgift. GC havde netop modtaget en regning på lidt over 20.000 kr. Det lod næsten for godt til at være sandt, for det viste sig desværre, at sagen er mere kompliceret og sagen står nu mellem kommunen juridiske afdeling og KODA. Udfaldet er endnu ukendt. – Der har været afholdt et møde med ÆldreSagen om det gode og hensynsfulde samarbejde; dog var der et ønske om reduktion af lokaleleje. Dette kunne desværre ikke imødekommes, da en fordobling af lokalelejen netop var vedtaget på grund af en merudgift på 55.000 kr. Det var ligeledes nødvendigt med en stigning fra 400 kr. til 450 kr. på motionskontingentet. Motionisterne har givet udtryk for deres holdning til dette, og bestyrelsen vil tage hensyn hertil, når det bliver muligt. – Brugerforeningen påtager sig at dække udgiften på ca. 15.000 kr. på centerbladet for at kunne udlevere det gratis. Endvidere har Brugerforeningen betalt 15.000 kr., som er halvdelen af udgiften til nye gardiner på første sal. Brugerforeningen ønsker hermed at manifestere, at de evt. overskud, som opnås ved løbende arangementer, kommer medlemmerne til gode.
GC har et godt renommé. F.eks. har GC et nært samarbejde med Kirsebærhaven i Åbenrå, hvor de har lært så meget af GC, at deres medlemstal er steget fra 150 til 800 på 4 år. Besøg i nærmeste fremtid både fra Frederikssund og Korsør, samt de gentagne besøg fra Japan, som beundrer den frivillige arbejdskraft og venlige atmosfære, er tegn på GCs gode omdømme. – GC har fået et nyt logo, som symboliserer alt, hvad GC står for. – 2. suppleanten, som blev valgt sidste år, måtte desværre ret hurtigt trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Derved kom Lone Nielsen ind og overtog opgaven med Ydre Miljø, herunder problemerne med P-pladserne. – I mange år har Marianne Jønsson dygtigt påtaget sig referentrollen i bestyrelsen, men ønsker nu at stoppe. Formanden takkede Marianne. – 3 medlemmer ønsker ved denne generalforsamling at udtræde af bestyrelsen. Det gælder Elsa Baunsgaard og Niels Madsen efter 2 år, samt Hans Rosenkvist efter mere end 10 år. Hans har især beskæftiget sig med Sundhedsudvalget, samt utallige arrangementer og foredrag. Hans’ store arbejde og engagement har haft stor betydning for GC. Formanden udtrykte en varm tak til alle tre. – Vedrørende planer for fremtiden er det essentielt for bestyrelsen at være på forkant med beslutningerne i kommunen, at være velforberedt og kræve indflydelse. – Det årlige seminar for bestyrelse og ansatte plejer at afføde meget arbejde og mange emner, men denne gang er der kun ét emne: GC’s 25 års jubilæum i marts 2020. Der bliver rigeligt at arbejde med. – GC hører under Udvalg for Kultur og Fritid, hvor Rikke Macholm er formand. Det samlede udvalg viser stor tillid til GCs ledelse og bestyrelse. – Formanden udtrykte glæde og takkede for det gode samarbejde med Støtteforeningen GrønnegadeCentrets Venner. Den økonomiske støtte og de gode arrangementer er af stor betydning for Centret og dets medlemmer. ”Vennerne” har generalforsamling den 29.03.2019 kl. 11.00 i Centret, og alle opfordres til at indmelde sig i støtteforeningen.
Formanden ønskede med en beklagelse af uoverensstemmelsen i bestyrelsen at tage ordet i forbindelse med de 3 forslag under pkt. 6.
Udvalgene:
Sundhedsudvalget ved Hans Rosenkvist: Sundhedsudvalgets 7 medlemmer er Hans R., Kirsten Dalgaard, Grethe Bjerager, Birgit Vejby, Bente Claudi, samt fra Hillerød Kommune: Chefkonsulent Christian Blaase Johansen og specialkonsulent Anne Bregenov Larsen. Sundhedsindsatsens informationsmøder har titlen ”Styrk livet – for helbred og velvære” og foregår tirsdag formiddage. Emnerne i forårets 4 møder: Mød pårørendekonsulenten i Hillerød Kommune – Hvordan er det at vokse op i en familie med misbrug? – Havearbejdets virkning på krop og sjæl – også i 65+alderen. – Demensdag i GC. De 5 møder i efteråret:
Hjertemassage og hjertestarter – Hvad er forboldfitness? - Besøg af fysioterapeutstuderende – Fra mand til kvinde – Mand, hvad skal du, når du går på pension?
Økonomi- og fondsudvalget ved Poul Christiansen: Poul er alene i udvalget, men har et tæt og godt samarbejde med centerlederen. 4 gange om året orienterer han centerbestyrelsen om den økonomiske situation. - Der har ikke været ansøgt om fondsstøtte i år. Det er svært at få støtte, da GC er en kommunal forankret institution, som derfor desværre foreslås at søge ad kommunale kanaler. Kasserer Alice Olesen vil fremover være med omkring fondsstøtte. Hillerød Kommune har for nylig meddelt, at der tilbydes hjælp hertil i form af et nyetableret fund raising system.
Arrangementsudvalget ved Kirsten Larsen: Udvalget har 9 medlemmer, som mødes en gang om måneden for at planlægge 10 arrangementer om året. Arrangementerne planlægges for ½ år ad gangen. Formandens opgave består i kontakten med kunstnerne, at lægge budget, planlægge detaljer og orientere medierne.
Det praktiske fordeles mellem de øvrige medlemmer. I 2018 har arrangementerne givet et overskud på ca. 30.000 kr. Eksempler på arrangementer: Nytårskoncert, modeopvisning, Slotssøsejlads, grillaften, gospelkoncert, julemarked, juletræsfest, banko hver anden søndag m.m. Danmarksrejsen og udlandsrejsen, samt forårs- og efterårsturene er meget populære. Formanden takkede det hårdtarbejdende udvalg, samt bestyrelsen og centerlederen for et virkelig godt samarbejde.
Ydre miljø ved Lone Nielsen: Der arbejdes ihærdigt med P-forholdene, som endnu volder problemer.
Oplysningsudvalget ved Niels Madsen: Har været formand i 2 år. Der er 7 medlemmer. Viser film, holder foredrag og valgmøde. Film i marts. Foredrag med Nick Hækkerup om dennes bog. Foredrag i april med Hans Jørgen Bonnichsen. Holder planlægningsmøde i september og marts. Budgettet hænger sammen med bestyrelsens.
Frivilligområdet ved Jytte Nymark: Roste de frivillige.
Informationsudvalget ved Elsa Baunsgaard: Da Elsa var forhindret, oplyste Poul Christiansen, at arbejdet her drejede sig om bladet, hjemmesiden, infoskærmen og hermed samarbejde med centerredaktionen.
Teknik- og aktivitetsudvalget ved Grethe Bjerager: Er alene i udvalget. Indfører i år nye robottoiletter. Arrangerer ”Åbent hus-dage” i samarbejde med tovholderne for de forskellige aktiviteter, så nye interesserede kan opleve, hvad der foregår. Første gang er om mandagen hos det ene malerhold.

Ved spørgsmål til beretningen ønskede Hans Rosenkvist følgende tilføjet referatet: ”Ifølge Håndbog i foreningsarbejde fra 2008 udgivet af De kulturelle samråd i Danmark under Kulturministeriet bør formandens/bestyrelsens beretning drøftes af bestyrelsen for at sikre enighed om indholdet inden generalforsamlingen. Dette har aldrig været praksis i GCs bestyrelse, heller ikke, da H.R. selv var formand. Han har dog nu foreslået denne praksis indført. I år er beretningen korrekt fremsendt til bestyrelsen, men der har ikke været mulighed for at drøfte den. H.R. savner nævnt i beretningen de sager, der har været uenighed om, så de kunne drøftes på generalforsamlingen. Derfor har han formuleret 3 forslag til senere behandling. – Fra enkelte andre blev der givet udtryk for ubehag ved den usædvanlige situation – at samarbejdet i bestyrelsen desværre i perioden havde haft trange kår. En enkelt kunne ønske en skriftlig beretning udsendt, som nogle foreninger bruger. - Afstemningen om beretningen viste 119 for, 12 undlader at stemme, 0 imod. – Dermed blev beretningen godkendt.
4. Centerbestyrelsens regnskab 1. jan. – 31. dec. 2018 ved Alice Olesen
Indtægter 39.902,42
Udgifter 73. 739,00
Underskud 33.836,58
Aktiver og passiver balancerer med 171.204,42
Regnskabet blev godkendt
5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport ved centerleder Anette Høyer
Udgifter i alt 1.944.000 (2017) og 1.970.000 (2018)
Indtægter i alt 1.545.000 (2017) og 1.559.000 (2018)
Medlemskontingent i 2018 549.000
Samlede udgifter i alt -399.000 (2017) og -411.000 (2018)
Budget tildelt fra kommunen 385.000 (2017) og 403.000 (2018). Resultat -14.000 (2017) og -8.000 (2018)
Centerlederen takkede varmt bestyrelsen, fordi de giver deres fritid og styrker fællesskabet og dermed mindsker ensomhed. Endvidere tak for gaver fra ”Vennerne” , bestyrelsen og kontorstole fra banko.
6. Indkomne forslag. Der var indkommet 3 forslag fra Hans Rosenkvist.
1. ”Generalforsamlingen pålægger Brugerforeningens bestyrelse at give alle udvalg under Brugerforeningen samme vilkår som arrangementsudvalget ved afholdelse af betalingsarrangementer henhørende under de forskellige udvalg.”
2. ”Generalforsamlingen pålægger Brugerforeningens bestyrelse at indføre 2 billettakster ved betalingsarrangementer: en lav takst for medlemmer, en højere takst for ikke-medlemmer. Mer-taksten for ikke-medlemmer tilgår GC som bidrag til fællesskabets driftsudgifter.”
3. ”Generalforsamlingen pålægger Brugerforeningens bestyrelse at afholde medlemsinddragende høringsmøder for alle medlemmer forud for fremtidige påtænkte betydelige ændringer i GCs drift, herunder især ændringer, der vedrører brugerbetalingens indhold og omfang.”
Imidlertid valgte forslagstilleren at trække sine forslag på grund af den bombastiske formulering, men håbede, at forslagene kunne være til fremtidig inspiration for bestyrelse og medlemmer.
7. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter.
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg, men ønskede ikke genvalg: Elsa Baunsgaard, Hans Rosenkvist og Niels Madsen. 3 nye skulle vælges for 2 år, samt 2 suppleanter, som er på valg hvert år. 6 medlemmer stillede op og præsenterede sig kort. 109 stemte, 3 var ugyldige og 2 blanke.
Erik Ingerslev blev valgt med 90 stemmer
Lauritz Ehlers ” ” 79 stemmer
Lone Nielsen ” ” 78 stemmer
1. suppleant Lise Lotte Strange 77 stemmer
2. suppleant Grethe Bjerager 55 stemmer
Niels Lang opnåede ikke valg (45 st.)
8. Valg af revisorer/suppleanter (for 1 år)
Som revisor genvalgtes Poul Erik Nielsen
Som revisorsuppleant genvalgtes Annett Toyberg
9. Eventuelt.
Anne Sofie stiller sig til rådighed for arrangementer i sommerperioden. Andre havde også ønske om nogen aktivitet i denne periode. Formanden lovede at tage emnet op. – Opfordring til at se på de 3 forslag. – Morten Morell opfordrede til at købe en ny vimpel. – GrønnegadeCentrets Venner holder generalforsamling 29. marts kl. 11. – Hans Rosenkvist ønskede efter 10 år i bestyrelsen ikke at genopstille, men på trods af det sidste års uoverensstemmelser ville han gerne takke nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, centerledere og ansatte, samt Sundhedsudvalget og Oplysningsudvalget. En særlig tak til centerbestyrelsens formand Poul Christiansen for hans utrættelige arbejde for fællesskabets bedste og for et enestående samarbejde. H.R. vil naturligvis fortsætte med at yde sit bidrag som menigt medlem.
Dirigenten John Ibsø afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede alle og bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.
Generalforsamlingen slut kl. 13.40

Referent: Vibeke hansen

Tilbage til toppen