Skip to main content

Generalforsamling 2018

fredag den 23. februar 2018, kl. 10.00

Sang: (266 i Højskolesangbogen) Det er i dag et vejr...........

Poul Christiansen startede med at byde  velkommen og en speciel velkomst til Chr. Blaase Johansen og Marianne Nørgaard.

Derefter gik man over til dagsordenen.

1:Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslog John Ibsø - ingen modkandidater - John blev valgt og takkede derefter for valget.
John konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsordenen var ok iflg. vedtægterne.

2:Valg af stemmetællere:
Følgende blev foreslået og valgt:
Alice Schmidt, Annett Toyberg, Elsebeth Zøllner, John Jørgensen og Knud P. Hansen

3:Beretning fra formand og udvalg:
Poul  bad forsamlingen om at rejse sig og holde et øjebliks stilhed til minde om de medlemmer, der er gået bort siden sidste generalforsamling og gik derefter over til beretningen.
Formandens beretning blev godkendt uden spørgsmål fra salen. (Beretning vedlagt)
Øvrige beretninger blev ligeledes godkendt uden spørgsmål fra salen.

4:Centerbestyrelsens regnskab:
Else Hansen fremlagde et flot regnskab - regnskabet var uddelt sammen med dagsorden og stemmesedler. Regnskabet blev ligeledes godkendt uden spørgsmål og kommentarer fra salen.

5:GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport
Anette Høyer startede med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde, hvorefter Anette
orienterede om budget og forbrugsrapport. Da det er at betragte som en orientering, kunne der ikke stilles spørgsmål eller kommentarer fra salen.

6:Indkomne forslag - ingen forslag modtaget

7:Valg til Centerbestyrelsen /suppleanter
På valg var følgende:

Bestyrelsesmedlemmer:
Bendt Pedersen - modtager ikke genvalg
Else Hansen - modtager ikke genvalg
Kirsten Larsen - modtager genvalg
Poul Christiansen - modtager genvalg

Suppleanter:  
Grete Bjerager - modtager genvalg
Jytte Nymark - modtager genvalg

Valgproceduren blev gennemgået og der blev fra salen påpeget, at der må ikke forefindes rettelse/overstregninger på stemmesedlen. Skrives der forkert på stemmesedlen, kan man få en ny mod aflevering af den gamle/forkert udfyldte stemmeseddel. Derefter gik man over til at stemme.

Følgende kandidater var på forhånd opstillet - i alfabetisk orden – stemmeantal i ()

Alice Olesen (67)

Grete Bjerager (51)

Jytte Nymark  (72)

Kate Tingberg (7)

Kirsten Larsen (78)

Lone Nielsen (41)

Per Ove Lindberg 45)

Poul Christiansen (90)

Susanne Stolberg (12)

Britta Brylow , foreslået under generalforsamlingen (31)

Der var blevet  uddelt 107 stemmesedler

Følgende blev valgt (jf. ovenstående stemmetal):

til bestyrelsen:
Poul
Kirsten
Jytte  
Alice

som suppleanter:
Grete  
Per

8:Valg af revisorer/suppleanter

Revisor
John Jørgensen - modtager ikke genvalg

Suppleant:
Jytte Kronhede - modtager genvalg

Valgt blev:

Jytte Kronhede som revisor
Annett Toyberg som suppleant

9:Eventuelt:

Hans Rosenkvist takkede de opstillede kandidater for deres mod/velvilje til at opstille til bestyrelsen.
Per Lindberg  fortalte om de artikler/interview han har i tankerne til Centerbladet. De interviewede personer for artiklen til gennemlæsning inde offentliggørelsen i Centerbladet.  
Poul  udtrykte en varm tak til alle, både medarbejdere, frivillige og GrønnegadeCentrets Venner.
Tak til John Ibsø for dirigentfunktionen. Marianne Jønsson for referentfunktionen. Marianne Nørgaard for at akkompagnere til sangene og sidst men ikke mindste de to afgående bestyrelsesmedlemmer Else Hansen og Bendt Pedersen for mange års arbejde/samarbejde  og fornem indsats i Centerbestyrelsen.

 Generalforsamlingen sluttede af med at man sang:

(262 i Højskolesangbogen)  "Den blå anemone"  

Marianne Jønsson, referent                  28.2.2018

Tilbage til toppen