Skip to main content

Generalforsamling 2017

Generalforsamling i GrønnegadeCentrets Brugerforening
Fredag den 24. februar 2017 kl. 10 i GrønnegadeCentret

Referat:
124 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Efter formandens velkomst til de fremmødte, herunder også Christian Blaase Johansen fra ”Ældre og Sundhed” i Hillerød kommune, sang forsamlingen ”Det er i dag et vejr – et solskinsvejr,” hvorefter man gik over til dagsordenen.
01.Valg af dirigent. – John Ibsø blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen lovlig ifølge Vedtægten.
02. Valg af stemmetællere.
5 stemmetællere blev valgt: Alice Schmidt, Elsebeth Zøllner, John Jørgensen, Inger Christensen og Knud P. Hansen.
03. Beretning fra formand og udvalg.
Formanden bad forsamlingen rejse sig og mindes de medlemmer, som var afgået ved døden i det forløbne år. Netop i ugen op til generalforsamlingen mistede Centret højst uventet et bestyrelsesmedlem, som havde været særdeles aktiv og havde påtaget sig mange opgaver og ansvar. Det berørte alle dybt.
Herefter gjorde formanden rede for bestyrelsens sammensætning, regler og ansvar. Heraf følger, at der i 2017 skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder, og formanden roste medlemmerne for godt samarbejde, engagement og ansvarsfølelse, som i øvrigt præger alle, der arbejder for Centret.
Et af de virkelig store problemer, bestyrelsen har arbejdet med siden 2013, er P-situationen, som er uudholdelig for både medlemmerne og naboerne. Det er vigtigt, at Centret får anvist lovlige P-pladser, og selv om det ser ud til, at kommunen har givet op over for problemet, kæmper bestyrelsen videre. Der gennemføres i øjeblikket en undersøgelse af dagligt antal besøg af medlemmerne, og den 23. marts kl.19 indbydes alle naboerne til en høring, idet et godt forhold til naboerne er vigtigt for Centret. Det skal belyses og dokumenteres, hvor stort et problem, det er.
Formanden takkede alle for forståelse for, at medlemskontingentet måtte stige til 350 kr., og ligeledes at priserne i caféen måtte justeres lidt efter nye krav fra kommunen. – Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med forsikring af frivillige. Der ventes en afklaring omkring 1. juli i år. – Centret har fået moderne info-skærme. Det kræver noget undervisning af de frivillige, ligesom bladets og hjemmesidens udvikling gør. Til gengæld er Centret godt med på informationssiden. - Venneforeningen har skænket nye markiser, og Brugerfore-ningen har købt nye terrassemøbler.
Ved hjælp af en andel af ”Velfærdspuljen” er det lykkedes at få et tiltrængt, nyt køkken. Det er ikke gået stille af – håndværkere SKAL larme - men alle har taget det med forståelse og godt humør. Det gælder både de ansatte, de frivillige og brugerne, og nu er der stor glæde over det fine køkken. I samme periode blev cafélederen ansat som centerleder, og skulle samtidig fungere som byggekoordinator og caféleder, indtil den nye caféleder blev ansat. Det blev fornemt klaret. – I denne periode trådte bestyrelsen også til for at påtage sig den daglige medlemskontakt.
I september tog Centret afsked med den meget populære og dygtige hidtidige centerleder, og det blev en velfortjent, storslået afsked med mange taler og kram.
Hillerød Kommunes prognoser forudser, at i løbet af 8 – 10 år vil befolkningstallet stige fra 50.000 – 58.000. Dette har også indflydelse på GrønnegadeCentret, og bestyrelsen vil overveje dette og have det som et særligt emne på det årlige seminar i efteråret 2017.
Brugerforeningen og Støtteforeningen ” GrønnegadeCentrets Venner” arbejder rigtig godt sammen om Centrets udvikling, og formanden takkede for både den økonomiske håndsrækning, som for en række fine arrangementer.
Formandens beretning blev godkendt.

a.Sundhedsudvalget (Hans)
Udvalget har 3 medlemmer og har også kontakt til ÆldreSagens sundhedsgruppe.
I samarbejde med Hillerød Kommune har der været holdt informationsmøder under titlen ” Styrk livet – for helbred og velvære” som en sundhedsforebyggende indsats fra sept. – april. Emnerne har været: Træning, selvtræning, knogler, hjertet, sjove spil, Gå-løbe, fælles motion, trivsel i seniorlivet, varmtvands-og saltvandsbassin, det nye Sundhedscenter, KOL, børn i misbrugsfamilier. Der har været foredrag af Peter Lund Madsen om ”Hjernen og den 3. alder”, og demens- og pårørendecafé.
b. Økonomi-og fondsudvalget.(Poul)
Der er 1 medlem (formanden). Der er et tæt samarbejde med centerlederen. Formanden orienteres hver måned om regnskabsstatus og orienterer bestyrelsen 4 gange om året. – Fonde vil ikke støtte kommunalt forankrede institutioner. - Partsrederiet ”Den lille færge” har doneret 10.000 kr. som støtte til Centret i forbindelse med mistede indtægter ved byggeriet af det nye køkken.
c. Arrangementsudvalget. (Kirsten)
Udvalget består af 9 medlemmer og holder møde 1 gang om måneden, samt forestår 10 arrangementer om året. Arrangementer bliver planlagt for ½ år ad gangen. Der skal tages kontakt og aftales priser med de optrædende, lægges budget og underholdningen detailplanlægges , samt orientere pressen og centerblad/hjemmeside og endelig lave en køreplan for arrangementet. Der er faste populære arrangementer, samt enkelte nye hver sæson. Der arrangeres også rejser i både ind- og udland. Al denne aktivitet kræver energi og samarbejdsvilje, som også findes i rigt mål.
d. Udvalget for ydre miljø. (Bendt)
Der arbejdes med P-problemerne. – Petanque kører godt, hvorimod Krolf ikke er så populært. Der gøres endnu et forsøg på at få det til at køre. – 5-6 gange har Grøn Patrulje samlet affald i byen. Fortsætter til foråret. – Frivillige har fremstillet plantekasser, som er blevet beplantet. – Besøg fra Japan flere gange om året til foredrag, omvisning og spisning. – Har hjulpet til ved ca. 800 influenzavaccinationer. God indtægt til Centret.
e. Oplysningsudvalget. (Hans - refererer for Annette Nisbeth)
Der har været 10 medlemmer af udvalget. Der har været 7 interessante foredrag og været vist 7 film med efterfølgende debat og kaffe. – ”Mironika” har holdt musikcafé hver anden onsdag eftermiddag. – Der har været mulighed for IT-vejledning i IT-caféen efter forudgående tilmelding. 2 Power-point kurser har været tilbudt i 2016, hvorimod der ikke har været afholdt debatmøder og informationsmøder.
f. Udvalget for frivilligområdet. (Jytte)
Har den løbende kontakt til de frivillige og er med i caféudvalget.


g. Informationsudvalget.(Poul - refererer for Annette Nisbeth)
Den tidligere ansvarlige, som desværre måtte ophøre med udvalget, gjorde et stort arbejde med at få oprettet info-skærmene, samt billetsystemet og bookingsystemet. Det har stor betydning for centret. Det blev overtaget og ført videre med stort engagement.
h. Udvalget for teknik og aktiviteter. (Grete)
Skal holde øje med, at de tekniske ting fungerer og ellers reagere på det. Glæder sig over dygtige frivilliges hjælp med teknikken.

04. Centerbestyrelsens regnskab.
I 2016 har der været indtægter for 75.286 kr., samt udgifter for 45.492 kr., hvor Søndags-banko, modeopvisninger og julemarked er højdespringerne med hensyn til indtægter. Det medfører, at overskuddet er 29.794 kr. Aktiver og passiver balancerer med 211.313 kr. - Det har kostet 15.000 kr., at bladet er blevet gratis. - Under debatten oplystes det, at i 2015 nåede bestyrelsesafslutningen ikke at komme med i regnskabet, derfor står der 0 kr. I 2016 er beløbet 4.415 kr. – Udgifter til annoncering af generalforsamlingen i pressenn udgår, takket være en vedtægtsændring i 2016, hvorved der spared 2.000 kr. – Indtægter fra annoncer i centerbladet hører til centrets regnskab og ikke til brugerbestyrelsens.
Regnskabet blev godkendt.
05. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport.
Centerlederen oplyste, at der har været indtægter for 1.609.000 kr. og udgifter for 2. 055.000 kr., hvilket giver 446.000 kr. i underskud, men kommunens tildeling er på 415.000 kr. Derved bliver underskuddet på 31.000 kr. Dette beløb bliver trukket fra kommunens tildeling i 2017, som derved kun bliver på 384.000 kr.
Heraf ses klart, at det var den rigtige beslutning at forhøje kontingentet og justere priserne i caféen.
Centerlederen takkede Venneforeningen for markiserne og bestyrelsen for terrassemøblerne.
06. Indkomne forslag.
Bestyrelsen ønskede en vedtægtsændring, så der står, at centerleder stiller en sekretariatsfunktion til rådighed, men ikke optræder som sekretær. På grund af, at bankerne ikke længere kan påtage sig kontrol med hævninger, skal alle økonomiske dispositioner besluttes af bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget.
07. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter.
6 kandidater stillede op: Elsa Baunsgaard, (ny), Grete Bjerager (suppleant, genopstiller), Hans Rosenkvist (genopstiller), Ivan Brylov, (ny), Jytte Nymark, (genopstiller), Niels Madsen, (ny). Efter en kort præsenta-tionsrunde, hvor Hans Rosenkvist talte for Ivan Brylov, som ikke kunne være til stede, skred man til afstemning.
Afstemningsresultatet viste følgende:
1.Hans Rosenkvist (106)
2. Niels Madsen (83)
3. Elsa Baunsgaard (65)
4, Jytte Nymark (64)
5. Grete Bjerager (57)
6. Ivan Brylov (52)
Hans Rosenkvist, Niels Madsen og Elsa Baunsgaard er valgt til bestyrelsen. Jytte Nymark er 1. suppleant, og Grete Bjerager er 2. suppleant. Ivan Brylov blev ikke valgt. Suppleanterne deltager i møderne.


08. Valg af revisorer/ suppleanter
Poul Erik Nielsen blev valgt til revisor, og Jytte Kronhede blev valgt til revisorsuppleant.
09. Eventuelt.
Hans opfordrede medlemmerne til at tilkendegive, hvis de havde ønsker om aktiviteter.
Formanden udtrykte stor taknemmelighed for den gode ånd, som alle, der kommer i centret, mærker og bidrager til. Centerlederne igennem alle årene, samt de øvrige medarbejdere har inspireret til et godt og frugtbart samarbejde med frivillige, tovholdere, bestyrelse og den store medlemsskare. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af mødet og fornem Power-point præsentation. En dejlig vingave blev givet til dirigenten, musikledsagelsen og referenten.
Efter ”Den blå Anemone” var generalforsamlingen slut kl. 12.30

Referent: Vibeke Hansen

Tilbage til toppen