Skip to main content

Generalforsamling 2016

Generalforsamling for Centerbestyrelsen
for GrønnegadeCentrets Brugerforening af 20.11.1995
Fredag den 26. februar 2016 kl. 10.00
i GrønnegadeCentret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød

Deltagerantal: 119
Referat:
01.Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes John Ibsø, som konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet, samt at dagsordenen var korrekt ifølge vedtægten.
02. Valg af stemmetællere.
Som stemmetællere valgtes: Elsebeth Zøllner, Inger Christensen, Alice Schmidt, John Jørgensen samt Knud Hansen.
03. Beretning fra formand og udvalg.
(som i sin fulde ordlyd kan læses på hjemmesiden under ”Formandens beretning 2016”)
Formanden bad forsamlingen rejse sig og mindes dem, der var gået bort i det sidste år. – Formanden glædede sig over det store fremmøde og gennemgik derefter reglerne vedr. bestyrelsen, som består af 7
medlemmer og 2 suppleanter. Derudover deltager centerlederen, en repræsentant for Ældrerådet, samt en referent. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år. 3 medlemmer er på valg i ulige år, og 4 medlemmer i lige år. Der skal i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Disse samt centerlederen danner herved forretningsudvalget. På samme møde fordeles udvalgsposterne, også til suppleanterne, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsesmøderne afholdes i reglen den 1. torsdag i måneden kl. 10 – 12.30. Der har været afholdt 11 ordinære og 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Formanden glædede sig over at sammensætningen i bestyrelsen har vist sig yderst vesamensat og takkede derfor varmt for et godt samarbejde og stort engagement fra hver enkelt.

2015 har været præget af mange gode aktiviteter, men desværre også udfordringer. Den velkendte sag om P-pladserne lever beklageligvis endnu. Sagen startede helt tilbage i nov. 2013, og siden har der været et utal af møder med politikere, embedsmænd og ejerne. GC mangler stadig 42 P-pladser og situationen er fortsat kaotisk. Kommunen har nu også mistet tålmodigheden og har efter flere resultatløse henvendelser og megen korrespondance sat sælger stolen for døren med en ultimativ frist til d. 1. marts (2016) for endelig afklaring.
Det andet store problem - fremkommelighed til centret har fundet en foreløbig og acceptabel løsning med stoppestedet ved Stutmestervej, hvor busserne kører dag og aften, samt lørdage og søndage. Bestyrelsen fortsætter dog sagen med krav et fodgængerfelt og et læskur på stedet. Vores særbus uden for døren har vi endnu glæde af. Ingen ved, hvor længe.

En anden alvorlig sag meldte sig primo november 2015, idet Hillerød Kommune efter pålæg fra myndighederne skal afregne moms for salg i deres institutioner. For vort vedkommende ved salg af annoncer (reklamesalg) og salg i vores café, hvilket er det store problem.
Kommunen har – fordi vi er uden skyld i dette – betalt moms 3 år tilbage og for 2015, hvorimod vi selv skal udrede moms af salg fra og med 2016. Dette har med skyldig hensyntagen til på den ene side medlemmer-nes økonomiske formåen og på en anden side bevarelse af et nødvendigt salg resulteret i kontingentfor-højelse på kr. 100,00 og moderate stigninger i caféen .

Til stor glæde og nytte for Centret har vi i en 3-års periode formået at anskaffe storlærred , projektor i Anemone, storskærm i Bellis og Clematis, et velfungerende lydanlæg , scene , et nyt videokamera med tilhørende -udstyr, scenelys og nu sidst 2 info-skærme. Formanden takkede alle, der havde bidraget både praktisk og økonomisk til, at dette har været muligt
I marts fejrede vi et festligt 20-års jubilæum med bøde fødselsdagsarrangement, åbent-hus og flere andre aktiviteter. Det blev en fornøjelig og travl uge.
I august blev alle frivillige aflønnet fornødent med den årlige frivilligfest, som på grund af førnævnte jubilæum blev noget særligt med blandt andet flot underholdning,
Vi deltog også i kommunens årlige velkomstmøde ed nye borgere og ved frivilligdagen i september.
Vores venskabsinstitution ”Kastaniehaven” fra Åbenrå kom på besøg i august for gensidig inspiration og erfaringsudveksling. Vi glæder os til fortsat fint samarbejde.
Formanden takkede GC’s Venner for både økonomiske gaver og for gode arrangementer. GC’s Venner har generalforsamling den 11. marts, og folk opfordredes til at melde sig ind.

Bestyrelsens beretning består også af udvalgenes beretninger:

Sundhedsudvalget ved Hans Rosenkvist:
Udvalget består af 3 medlemmer: Kirsten Dalgaard, Grete Bjerager og Hans Rosenkvist. Grete Bjeragerer samtidig gruppens kontakt til Ældresagens sundhedsgruppe. Den forebyggende sundhedsindsats i Centret i form af informationsmøder under titlen: ”Styrk livet – for helbred og velvære” har været tilrettelagt i samarbejde med Hillerød Kommunes Fællessektion via sektionsleder Christian Blaase Johansen og udviklingskonsulent Anne Bregenov Larsen.
Emnerne har været: ”Styrk ryggen”, ”Styrk de pårørende til demensramte”, ”Styrk hjertet”, ”Styrk seniorlivet”, ”Styrk livet med patientforeninger”, ”Styrk livet med motion og forskellige spil”, ”Styrk livet med leg og spil”, ”Styrk hjertet”, ”Styrk din viden om alkohol” og ”Styrk din viden om infektioner og resistente bakterier”.

Økonomi og Fonds ved Poul Christiansen:
Økonomi: Formanden følger løbende regnskabsudviklingen i samarbejde med centerlederen. Regnskabet forelægges for bestyrelsen 4 gange årligt.
Fonds: Der har ikke været ansøgt om tilskud fra fonde, men regnskabet ser fint ud. Den nære tilknytning til kommunen medfører stadig afslag på ansøgninger. Dette problem tages op til løsning i 2016.
Arrangementsudvalget ved Kirsten Larsen:
Der er 9 faste medlemmer, der holder møde hver anden måned. Det er et stort arbejde at træffe aftaler og aftale priser, lægge budget, planlægge underholdning og orientere medierne. Der er dog et rigtig godt samarbejde om de praktiske opgaver. – Der er ca. 10 faste arrangementer om året, herunder f.eks. nytårskoncert, juletræsfest, damefrokost, modeopvisning, jazzkoncert m.m. – Herudover også grillparties og sejlture på Slotssøen med særlig underholdning. Grønnegaderejserne er en stor succes og dækker et behov for mange medlemmer. Det er udvalgets mål at skaffe ca. 50.000 kr. pr. år.
Oplysningsudvalget ved Anette Nisbeth:
-som overtog et meget velfungerende udvalg. Opgaverne er stadig: Foredrag – debat – musik – film.
Der er blevet afviklet 8 meget forskellige og vidtspændende torsdagsforedrag. Der er vist 8 film i den lukkede filmklub. Tilslutningen til begge aktiviteter har været meget varierende, men tilfredstillende – en succes.
Ydre miljø ved Bendt Petersen:
Er ansvarlig for det udendørs område. Ærgrer sig over, at for få spiller Krolf. Er forsøgt startet op flere gange, men tilslutningen svigter. Årsagen kendes ikke, men måske er banen for lille og med for få udfordringer. Nyt forsøg gøres til foråret. Hvad angår Petanque er en lille god gruppe i gang. Spiller et par gange om ugen. Kører tilfredsstilende. Grøn Patrulje: En lille flok frivillige har 5- 6- gange opsamlet affald mange steder. Aktiviteten fortsætter. Beplantning af terrasse: Flere frivillige har i efteråret fremstillet og tilplantet nye plantekasser.
Frivillige og caféen ved Jytte Nymark:
Har været frivillig siden 1998 og i bestyrelsen i 2 perioder. Har kontakten til de frivillige og cafégruppen.
Er glad for hvervet og synes, at alt kører fint.
Informationsudvalget ved Lars Østergaard:
-som sidst i perioden blev ramt af sygdom, men er i glædelig bedring, har dog nået meget. Blandt andet er det nye billetsystem samt undervisning i brugen heraf startet op. Et nyt booking-system er etableret og igangsat. Sidst, men ikke mindst er 2 info-skærme sat op og disse vil i nær fremtid være i funktion.
Teknik og Aktiviteter ved Grete Bjerager:
-som også blev kastet direkte ind i opgaverne har suget til sig på et meget spændende område og gør alt for at klare den koordinerende rolle blandt – gudskelov – gode frivillige på teknikområdet.

Et ønske fra et medlem om nærmere uddybelse af moms-sagen i formandsberetningen og konsekvenserne heraf blev besvaret tilfredsstillende af formanden, hvorefter formandens- og alle udvalgsberetninger blev godkendt.

4. Centerbestyrelsens regnskab ved kassereren.
Kassereren gennemgik regnskabet. Der var indtægter på 66.527 kr. og udgifter for 59.106 kr. Dermed blev årets resultat 7.421 kr.
Egenkapitalen pr. 31.12.2015 er på 181.519 kr.
Regnskabet er underskrevet af kassereren og de 2 revisorer.

Regnskabet blev godkendt.

5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport ved centerlederen.
Centerlederen oplyste, at vi har godt og vel 1600 medlemmer.
Der er igen i år passet på betroede midler og der blev også i år plads til fornuftige investeringer.
Økonomien i Centret er sund og det forventes, at momssagen har fundet en god løsning, så 2016, som budgetteret, forløber tilfredsstillende.
Der er et minus ved årets slutning på ca. 9.000 kr.

6. Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde et ændringsforslag til vedtægtens § 4 og § 8:
Der tilføjes i §4 oplysning om bestyrelsens konstituering efter generalforsamlingen. Oplysning om bestyrelsens sammensætning fjernes i §4, da det fremgår af § 8.
Afstemningsproceduren tilføjes som nyt afsnit skriftligt i § 8.
Forslaget blev vedtaget.
7. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter.
På valg var bestyrelsesmedlemmerne Bendt Pedersen, Else Hansen, Kirsten Larsen og Poul Christiansen, som alle var villige til genvalg. På valg var også suppleanterne Grete Bjerager og Annette Nisbeth, som ligeledes begge var villige til genvalg.
Afstemningens resultat blev således: Der blev afgivet 119 stemmer, hvoraf 5 var ugyldige og 1 stemme var blank.
For 2 år valgtes Poul Christiansen (107 stemmer), Else Hansen (103 stemmer), Bendt Pedersen
(89 stemmer) og Kirsten Larsen (86 stemmer).
Som 1. suppleant for 1 år valgtes Annette Nisbeth (62 stemmer) og som 2. suppleant for 1 år valgtes Grete Bjerager (52 stemmer).
8. Valg af revisor/suppleant.
John Jørgensen og Poul Erik Nielsen blev valgt som revisorer. John Jørgensen for 2 år og Poul Erik Nielsen for 1 år, fordi vacance efter udmeldt revisor blev overtaget for den resterende periode. Bestyrelsen foreslog som suppeant Jytte Kronhede, som blev valgt.
Der blev ikke krævet skriftlig afstemning, hvorfor alle blev valgt ved håndsoprækning.
9. Eventuelt.
Et medlem ønskede en nærmere forklaring på regler for at medbringe hunde i Centret, idet der blev udtalt kritik af praksis på området og forholdet ikke er omhandlet af den netop godkendte husorden.
Det er tilladt at medbringe små hunde i hundekurve, hvorimod store hunde ikke må være i Centret medmindre der er tale om førerhunde.

Formanden glædede sig over en god og demokratisk generalforsamling. Han hyldede de 2 centerledere igennem de 20 år, Birgit Stofberg og Bente Most, som i samarbejde med ansatte og de frivillige har skabt den helt særlige ånd, som bliver beundret viden om.

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten John Ibsø for god ledelse og fornem power point-præsentation. Denne modtog en vingave for indsatsen. En vingave blev ligeledes overrakt Marianne Nørgaard som tak for musikledsagelse i forbindelse med fællessangen ved både generalforsamlingens indledning og afslutning.

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.10.


Referent: Poul Christiansen

Tilbage til toppen