Skip to main content

Generalforsamling i GrønnegadeCentrets Brugerforeningen  23.02.2024

Generalforsamling i GrønnegadeCentrets Brugerforeningen  23.02.2024

 

 1. John Ibsø valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at GF var lovligt indkaldt og at dagsordenen var i overensstemmelse med Vedtægten. Dagsordenen rettes til så bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges hver for sig.

 2. Som stemmetællere valgtes Ole Nisbeth, Annett Toyberg, Lise-Lotte Strange, Birte Nielsen og Inger Christensen.

 3. Bestyrelsesformand Annette Deleuran aflagde beretning om bestyrelsesarbejdet 2023 og bestyrelsesmedlemmerne aflagde beretning for hver deres udvalgs arbejde. Det drejer sig om Teknikudvalg, Arrangementsudvalg, Økonomi og Fondsudvalg, Aktivitetsudvalg, Udvalg for daglig drift, Udvalg for Indre og Ydre Miljø, Kommunikationsudvalg, Sundhedsudvalg og Oplysningsudvalg.
  Alle beretninger er vedhæftet.

Vedhæftet er tillige brev fra forvaltning vedrørende videre proces med eftersyn af hovedprincipper og vedtægter. Brevet blev læst op i forbindelse med beretningen.


Spørgsmål til beretningerne:
Sp til IT-opkoblingen, kan man ”komme på” i hele huset? Sv: Man skal have password for at komme på nettet og adgangen gælder kun samme dag, dette er bestemt af Hillerød Kommune. Problem med IT-signal i Fuchsia pga. brandvæg.
Sp. Dårlige cykelholdere ved hovedindgang. Sv. Kommunen er rykket mange gange for løsning af problemet.
Sp: Hvad skete der egentlig i Værkstedet? Sv: Problemet har bestyrelsen arbejdet med, det er personhenførbart og skal ikke diskuteres på Generalforsamlingen (GF). Der kom yderligere sp til dette emne og der blev givet en kort forklaring.
Sp: Fredagsbar er for alle men efterfølgende spisning kun for medlemmer, hvorfor? Sv: Der er ikke så mange spisepladser, så Centeret ønsker at tilgodese egne medlemmer.
Henstilling fra et medlem at vi husker at sige Hillerød Kommune så de omkringliggende mindre byer som fx Uvelse og Skævinge tænkes med.
Sp.: Medlemmer som ikke bor i Hillerød Kommune, hvad er bestyrelsens holdning? Sv: Bestyrelsen (BS) ønsker stadig mulighed for en begrænset andel udenbys medlemmer som tidligere, men afgørelsen ligger hos politikerne. Der er et ønske om at BS skal lægge pres på politikerne for afklaring. Forslag fra salen om at medlemmer udefra betaler gebyr ud over medlemskab til GC, men der argumenters med at dette fx for korets medlemmer vil blive en urimelig stor udgift.
Der er argument fra salen om problemet med at medlemmer fra andre kommuner vil fylde op så Hillerød kommunes borgere ikke kan deltage.
De 118 tilstedeværende godkendte den samlede beretning.

 1. Centerbestyrelsens regnskab fremlagdes af Alice Olesen. Årets indtægter kr. 44.328,49
  udgifter kr. 28.963,45, overskud kr. 15.365,04.
  Aktiver ved årets slutning kr. 115,282,54
  Sp .: hvorfor medlem af Danske Seniorer Sv.: Så sparer vi KODA afgiften.
  : hvordan med de 10 % i indtjening for salg i receptionen? Sv.: Ordningen er ophørt.
  Sp.: hvorfor så høje gebyrer i Jyske Bank? Sv.: Der gælder særlige regler når vi er en forening.
  Sp.: Hvad tjenes på vaccinationer? Sv.: 10 kr./stik.
  Regnskabet herefter godkendt.

 2. Alice Olesen fremlagde centerbestyrelsens budget: indtægt på kr. 48.575 og udgift på kr. 47.800.
  Anette Høyer fremlagde GrønnegadeCentrets budget hvor der forventes et overskud på kr. 4.000.
  : Nytårskoncerten skal den virkelig aflyses? Sv.: Arrangementsgruppen må se på det.
  Sp.: De nye aftaler Hemingway 2 og Blixenklubben, vil det ikke give overskud? Sv.: Jo men det er driftsbudgettet.
  SP.: Centerbestyrelsens generalforsamlings udgift, hvad dækker det over? Sv.: Øl og vand samt frokost til dem som arrangerer generalforsamlingen.
  Sp.: Hvorfor ikke skifte til Arbejdernes Landsbank, det er meget billigere Sv. Mon det gælder når vi er en forening? Det undersøges af Alice Olesen.
  Budget godkendt.

 3. Forslag fremsendt fra Hans Rosenkvist begrundes:
  forslag ang. afholdelse af formelle medlemsmøder. BS er imod idet der ved møderne i 2023 kun var ganske få medlemmer som ikke har andre kanaler fx frivilligmøde eller tovholdermøde. BS vil opsætte idé kasse ved receptionen.
  Afstemning: Forslaget nedstemmes med 23 for og 45 imod.
  2. forslag med ønsket om at BS laver mere udførlige og uddybende referater fra BS-møderne. Bestyrelsen er imod at uddybe idet det vil give anledning til flere spørgsmål og fortolkninger.
  Afstemning: forslaget nedstemmes med 1 der stemmer for.
  3. forsalg om at BS bør hente hjælp udefra ved konflikter hvor BS-medlemmer selv er involveret. Bestyrelsen har adgang til hjælp i kommunen og har ikke økonomi til at hente hjælp derudover.
  Afstemning: forslaget nedstemmes med 2 der stemmer for.
  4. forsalg er mere omfattende og handler om ændring af vedtægten i forhold til afstemning ved GF. Forsamlingen anbefaler at forslaget trækkes idet forslaget ikke er muligt i den form som forslaget er sat op. Forslaget trækkes.

 4. Valg til BS: Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Alice Olesen og Annette Deleuran var på valg og 2 nye har meldt sig som kandidater: Carsten Hartman Andersen og Tonny Hulvej Jensen. Da der skulle bruges 4 nye bestyrelsesmedlemmer, blev alle valgt uden afstemning. De 2 nye præsenterer sig kort.

 5. Der skal vælges 2 suppleanter. Kristen Larsen og Ole Rønnelund stiller op og begge vælges uden afstemning. Efterfølgende besluttes at Kirsten Larsen er 1. suppleant og Ole Rønnelund er 2. suppleant.

 6. Der skal vælges en revisor og en suppleant. Conny Andersen stiller op som revisor og vælges uden modkandidat.
  Anne Sofie Morell genvælges som suppleant.

 7. Sp.: Kan forslag lægges op på hjemmesiden inden generalforsamlingen?
  Sp.: Gøres der noget for at få flere kørestolsbrugere ind i Centeret? Og med på ture? Dette spørgsmål blev glemt og ikke besvaret.

Sp.: opfordring til at man kan se hvem der er i Bestyrelsen på hjemmesiden?  Sv.: Det kan man godt.

Formanden takkede for et godt møde. Tak til alle de fremmødte og de frivillige der har hjulpet til at få det hele til at klappe. En særlig tak til musik, dirigent og teknik, og en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Lone Nielsen og Erik Hansen.


Der afsluttes med en sangReferent Else Flydal 29.02.2024

 

Tilbage til toppen