Skip to main content

Generalforsamling 2023

GrønnegadeCentret Generalforsamling 2023

24.02.2023

Referat

 

 1. John Ibsø blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var ifølge vedtægterne og dermed lovlig.

 2. Valg af stemmetællere: Ole Nisbeth, Annett Toyberg, Birthe Nielsen, Inger Kristensen og Lise-Lotte Strange.

 3. Der blev holdt et minuts stilhed for at ære dem som vi har mistet i løbet af det sidste år, inden formand Erik Ingerslev fremlagde bestyrelsens beretning.
  Derefter fremlagde bestyrelsens medlemmer på skift beretning fra det udvalg som de hver især har været formænd for.
  Alice Olesen Økonomi-og Fondsudvalget
  Kirsten Larsen Arrangementsudvalget
  Lone Nielsen Udvalg vedrørende Indre og Ydre miljø
  Grete Holmer Sundhedsudvalget
  Hans Rosenkvist (i fravær af Lauritz Ehlers som er sygemeldt) Oplysningsudvalget
  Lene Tronier Udvalg vedrørende daglig drift
  Annette Deleuran Kommunikationsudvalget
  Hans Christian Jacobsen Aktivitetsudvalg
  Erik Ingerslev Teknikudvalg
  Beretningerne er vedlagt som bilag.

  Spørgsmål og indspark til beretningen:
  Først ros for det store frivillige arbejde der bliver lagt i bestyrelsen, og et ønske om at information kunne spredes mere ud over året så medlemmerne ikke skulle kapere så megen information på generalforsamlingen. Beretningen udløser flere ting som man som medlem gerne vil vide mere om fx Hvad skete i Kommunikationsudvalget da der blev lavet ændring med en udvalgsformand som ansvarlig ved bladet og hvorfor vælger et bestyrelsesmedlem at gå af i ”utide?”
  Når man ønsker sig flere medlemmer hvorfor er nogen så valgt fra? En del udenbys medlemmer er kommet med Gospel koret, og andre er medlemmer der nu bor udenbys men tidligere boede i Hillerød Kommune. Når nye udenbys medlemmer ønsker medlemskab, vurderes den enkelte ansøgning. Spørgsmålet er sendt til politikerne, da det er nødvendigt at GC har politisk opbakning til at indskrive udenbys medlemmer.
  Må ”ikke medlemmer” benytte caféen? Svar ja.
  Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 4. Alice Olesen fremlagde bestyrelsens regnskab for perioden 01.01.22-31.12.22, som var udleveret til deltagerne sammen med dagsordenen.
  Det kom et ønske om at regnskaberne blev lagt frem i receptionen 1 måned før GF, da det er svært at overskue så mange tal på kort tid. Dette er bestyrelsen positiv overfor, og vil gå videre med.
  Ønske om mere information i løbet af året, også vedrørende regnskab.
  Spørgsmål til julegratiale hvorfor er udgiften så forskellig fra sidste år? Aftale om deling af udgiften mellem ”de to kasser” nemlig driftsudgifterne som Anette Høyer har ansvar for og bestyrelsens kasse som Alice Olesen har ansvar for. Behov for større gennemsigtighed og klarhed over aftaler vedrørende økonomi.
  Spørgsmål om opsatte skabe, burde det ikke være kommunens budget? Og når man skriver andel af udgift hvordan er fordelingen så fremkommet? Og bladet, burde udgiften ikke være på driftsregnskabet? Der kom en del spørgsmål af denne art, som der blev svaret på og som bestyrelsen arbejder videre med.
  Hvem ejer de ting der er købt for fondsmidler? Svar GC.
  Komplekst at få styr på eksisterende aftaler om fordeling af udgifter. Bestyrelsen opfordres til at arbejde med principper for fordeling af udgifter.
  Søndagsbanko hvorfor så stor en udgift?: svar arrangeret 3 gange men med et så stort underskud at man valgte at stoppe tilbuddet.
  Forårsfest forskellig udgift fra 2021 til 2022, da festen i 2021 ikke blev afholdt pga. covid-19.
  Hvorfor udgift på rejser? Retningslinjer for ferierejser kræver en hjælper fra GC med, men højskolen vil ikke længere afholde den udgift som dermed blev en udgift på regnskabet.
  Hvor mange CVR-numre er der i GC? En hel del bl.a. revyen, gospelkoret og værkstedet. Har man egen vedtægt, bestyrelse og CVR nr. kan man søge fonde. Der var et forslag om at alle fondansøgninger skulle søges gennem fondsudvalget, men dertil er det for omfattende et arbejde.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport. Indtægter og udgifter for ”Anettes kasse” (husets drift) gennemgås, og resultat for 2022 er et underskud på 10.000 kr.
  Ønske om også at få dette regnskab lagt i receptionen til gennemsyn 1 måned før GF.

 6. Indkomne forslag.
  Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer gennemgås:
  forslag til §6 hvor man ønsker udvalg kan nedsættes efter behov, enten som permanente eller som ad hoc udvalg.
  Informationsudvalget ændrer navn til kommunikationsudvalget. Centerbestyrelsen udpeger en formand for hvert udvalg som enten er et bestyrelsesmedlem eller et medlem der refererer til et bestyrelsesmedlem.
  2. forslag til §7 hvor man sletter ordet brugerkort og kun bruger ordet medlemskort og tilføjer at der skal udarbejdes budget.
  Forslag om at der vælges bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt.
  3. forslag § 8 hvor man igen sletter ordet brugerkort.
  Forslag om at bestyrelsen trækker forslag 1. tilbage for at undgå at der kan være tvivl om ansvar for et udvalg, afslås, idet forslaget fra bestyrelsen er et samlet hele.
  Der stemmes om forslaget - der er 118 medlemmer til stede, 2/3 skal stemme for, hvis ændringen skal vedtages. 7 stemmer ikke, 5 er imod, så forslaget vedtages.
  Referat fra GF ønskes tilgængeligt i receptionen i papirform.

  Forslag om at frafalde ekstrabetaling for ”ikke medlemmer.” Priserne blev ændret efter ønske fra sidste års GF, men nu er der forslag om at frafalde fordi særligt revyen ikke ønsker at pålægge deres familie og venner denne ekstraudgift som er på 40 kr. Udgiften bliver tydelig på billige arrangementer og knap så iøjnefaldende på de dyre billetter. Bestyrelsen synes ikke det er fair at ”ikke medlemmer” ikke skal betale ekstra, og påpeger at andre steder fx Ældresagen gør det samme, dog med et mindre beløb. Man enes om at bede bestyrelsen arbejde videre med evt. graduering af billetpriserne og frafalde forslaget.
  De graduerede billetpriser har fungeret mindre end et år, så bestyrelsen har endnu ikke et billede af hvordan ændringen har virket.

  Sidste forslag er mere en opfordring:
  Hold 2 medlemsmøder årligt, dette er bestyrelsen allerede startet på.
  Kandidatliste til bestyrelsesvalg sendes ud på forhånd, dette er bestyrelsen også med på.
  Behand alle medlemmer af faste udvalg som tovholdere, dvs. inviter dem til tovholdermøder, tovholderfest og giv gratiale. Dette vil bestyrelsen regne på, måske er det en overkommelig udgift, idet der i de faste udvalg er en hel del gengangere fra tovholder/frivilligjobs.

 7. Valg til bestyrelsen foregår efter de nye lige vedtagne regler. Der er opstillet 5 kandidater, der skal bruges 4, de 3 vælges for 2 år, 1 vælges for 1 år. Den der ikke vælges tilbydes at opstille som suppleant.
  Kandidaterne præsenterer sig og afstemningen viser at Flemming Skovbye, Grete Holmer og Karsten Fog-Petersen vælges for 2 år og Lone Nielsen vælges for 1 år.
  Suppleanter bliver Erik Hansen 1. suppleant og Knud Bille 2. suppleant.

 8. Poul Erik Nielsen genvalgt som revisor og Anne Sofie Morell genvalgt som revisorsuppleant.

 9. Anne Sofia Morell fortæller om Vennerne, takker for samarbejdet med bestyrelsen og medlemmerne og opfordrer til at melde sig ind i Vennerne formedelst 100 kr./år.
  Efterlysning af Sct. Hans fest, som gennemføres i 2023.

  Erik Ingerslev takker for en god generalforsamling og takker selv af. Stor tak til alle, særligt afgående medlemmer af bestyrelsen. Og ros og stor tak til Erik Ingerslev fra medlemmerne for hans formandsarbejde.
Tilbage til toppen