Skip to main content

Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamling i GrønnegadeCentrets Brugerforening den 25.02.2022

 

Bestyrelsesformand Erik Ingerslev bød velkommen, og vi sang ”Det er i dag et vejr” til Mariannes akkompagnement.

 1. Valg af dirigent: igen i år blev det John Ibsø, som startede med at konstatere, at lovligheden og rettidigheden for indkaldelsen til generalforsamlingen var i orden.
 2. Valg af stemmetællere: Ole Nisbeth, Anett Toyberg, Birthe Nielsen og Inger Christensen.
 3. Beretninger fra Bestyrelse og Udvalg.
  Erik Ingerslev fortalte kort om hvordan bestyrelsesarbejdet med udvalg fungerede, og gik videre med Bestyrelsens Beretning:

I perioden siden sidste generalforsamling har der kun været afholdt 6 bestyrelsesmøder

hvilket jo skyldes den korte periode på kun 6 mdr.

Beretningen er i første omgang blevet udarbejdet af formanden. Efterfølgende er den fremsendt til bestyrelsen og behandlet på bestyrelsesmødet den 3. februar. Det er således en samlet bestyrelse der står bag denne beretning

Bestyrelsesmøderne har været præget af et meget stort engagement blandt alle i bestyrelsen – herfra skal lyde en kæmpe tak til alle i bestyrelsen for et fremragende stykke ildsjælearbejde i det forløbne år. Vi kan glæde os over at der til stadighed er medlemmer der vil tage det ansvar på sig at tage del i bestyrelsesarbejdet der - hvis jeg lige skal sige det helt kort – tæller meget mere end blot at møde op til bestyrelsesmøderne – men det hører I om, når udvalgsberetningerne lidt senere bliver fremlagt.

August 2021 blev tiden hvor GrønnegadeCentret atter livede op.

Som noget af det første blev det muligt at gennemføre både vores tovholderfest og vores frivilligfest – 2 vigtige markeringer som året før var blevet aflyst.

Denne bestyrelsesberetning dækker kun en periode på et halvt år – men sikken et halvår. Aldrig har Grønnegadecentret rummet så mange forskellige arrangementer som i dette 2. halvår 2021. Og skal vi lige kaste et blik på hvad der var årsagen hertil.

Centret blev lukket ned grundet coronaen i første halvår 2021. Omkring juni begyndte en delvis genåbning der udviklede sig positivt hen over sommeren. Kort før sommerperioden fik vi henvendelse fra kommunen, via omsorg og livskraftudvalget, om Grønnegadecentret ville være ansvarligt for at omsætte midler fra statens ensomhedspulje til aktiviteter der skulle være med til at bryde ensomheden for ældre som følge af Corona situationen Vi fik lov til at formidle en stor pose penge til gavn og glæde for alle 60+ borgere i Hillerød.

Det resulterede i tilrettelæggelse og gennemførelse af 17 arrangementer i løbet af perioden 16. sep. til 11. dec.

Arrangementerne blev tilbudt alle 60+ borgere i Hillerød – altså ikke kun medlemmer i Grønnegadecentret. Det var jo nyt for os – normalt skal man være medlem for at deltage i vores arrangementer – men her var en åbenlys mulighed for at øge medlemstilgangen. Det havde vi brug for da Corona perioden havde kostet mindst 200 medlemskaber.

Det blev nogle helt igennem forrygende måneder her i centret, med mange spændende foredrag, fællesspisninger, underholdningsarrangementer, operetteaften, info aftner, Mortens aften, busture. Desværre sluttede perioden af med aflysning af en veterantogtur og en fællesspisning da coronaen igen indfandt sig i december.

Men hold da op en succesfuld periode. Men også hold da op hvor det krævede alles medvirken og masser af frivillig arbejdskraft.

Til at starte med var det bestyrelsen der satte sig sammen og udarbejdede forslag hvilke arrangementer der kunne indgå. Herefter var det vores udvalg der tog over. Et kæmpe logistikarbejde blev sat i gang med hensyn til tilmelding, billetter, billetbestilling, annonceringer og mange andre praktiske opgaver. Der skulle skaffes frivillige til fællesspisninger, bordopstillinger, lys og lyd og ja huset stod på den anden ende i hele efteråret.

Noget vi i bestyrelsen havde meget fokus på var værtskabet. Var vi i stand til at fremstå som professionelle værter når arrangementerne skulle forløbe. Deltagerne var jo en blanding af ikke medlemmer og egne medlemmer. Og nok så vigtigt - hvordan kunne vi sikre at deltagere der ikke allerede var medlemmer fik lyst til at blive medlem?

Det forsøgte vi at tage højde for på følgende måder. Vi oprettede et korps af frivilligværter

til hvert arrangement. En frivilligvært fik til opgave at inviterer et ikke medlem til et arrangement og tage sig godt af vedkommende. Det skulle sikre at vi kunne aktivere ensomme borgere, være deres vært og ikke mindst følge op på en forhåbentlig god oplevelse. Vi fik fremstillet nogle postkort hvor vores gæster kunne skrive deres navn og adresse og evt. interesse i en Grønnegadeaktivitet. Så ville frivilligværten have mulighed for at følge kontakten op efter et stykke tid. Ideerne var fine men viste sig i praksis at være noget svære at gennemføre. Ikke desto mindre har vores fælles anstrengelser vist sig at bære frugt, idet vi har kunne registrere at ca. 200 nye medlemmer er kommet til i 2. halvår. Det er fantastisk glædeligt, men det kræver så også at vi skal kunne håndtere en så stor medlemstilgang af aktive medlemmer. Og her kommer det gode værtskab atter ind i billedet. Det er vigtigt at et nyt medlem fra første færd føler sig velkommen i Grønnegadecentret. Det være sig ved ankomst til centret, på det hold man har meldt sig på og i det hele taget at kunne føle sig velkommen i det sociale miljø vi alle sammen er en del af, og som er grundlaget for at kunne trives og komme her uge efter uge.

Frivillige, tovholdere og medarbejdere er nøglepersoner når det drejer sig om værtskab.

 I efteråret gennemførte vi således et kursus for alle, hvor vi fik læring om, og redskaber til at optræde som gode værter. Kurset blev gennemført af Christina Godthard og blev finansieret af midler fra ensomhedspuljen. Det er bestyrelsens håb at vi er blevet udstyret med nye kompetencer der vil sikre at nye – og gamle medlemmer – føler sig godt tilpas her i vores hus. I f m kurset blev der udarbejdet en sang om det gode værtskab på baggrund af nogle af de input der kom fra deltagerne. Sangen skal fremover indgå i vores sangskat og vi vil lidt senere få lejlighed til at afsynge den.

Midlerne fra ensomhedspuljen blev en helt igennem enestående mulighed for at promovere Grønnegadecentret – og faktisk ser vi det lidt som en anerkendelse af Grønnegadecentrets virke i lokalområdet. Vi har udarbejdet en lille rapport over de gennemførte arrangementer - deres omkostninger og en nogenlunde oversigt over deltagelse af medlemmer og ikke-medlemmer.

Jeg afsluttede sidste års generalforsamling med at sige:

”Forhåbentlig undgår vi yderligere nedlukning og så skal vi nok klare os igennem.”

Det gjorde vi så ikke.

Da vi nåede hen til slut i november indhentede covid bølgen os igen og vi måtte atter i gang med en nedlukning.

Så tæt på julefrokost, juletræ og nytårskur – og så alligevel ikke. Det var bare så ærgerligt men det stod ikke til at ændre og vi kender jo alle til udviklingen. Nu må vi bare krydse fingre for at det snart går fremad med åbent center og fuld aktivitet. Noget tyder på det.

Samarbejde og fremtid.

Først og fremmest har vi vores samarbejde med Hillerød Kommune. Både på det økonomiske område og det rent driftsmæssige område oplever vi til daglig en meget stor interesse og opbakning.

Kommunen har således været ind over økonomien og dækket det underskud vi har kunne gøre rede for ifm med nedlukningen. I alt har kommunen dækket et underskud i første halvår på kr. 364.000, - og i 2. halvår kr. 48.000, -.

På den driftsmæssige side har kommunen leveret ekstra corona rengøring hvilket også har været til stor hjælp for at kunne holde gang i centrets aktiviteter. Denne ekstra rengøring er netop blevet forlænget indtil udgangen af marts. Herefter står igen selv for al rengøring- minus toiletter.

Hillerød Kommunen har valgt at afholde det årlige informationsmøde for alle 75+ borgere her hvilket betyder at mange borgere stifter bekendtskab med huset, måske for første gang.

Jeg vil også rette en stor tak til GrønnegadeCentrets Venner. Selvom også de har været omfattet af aflysninger i perioden er der grund til at sige tak til venneforeningen for den støtte og opbakning vi altid kan regne med fra jeres side.

Vi har også et fint samarbejde med frivilligcenter Hillerød via Kom Med projektet hvor Hillerød Kommune er med ind over.

Som noget nyt vil GrønnegadeCentret indgå i en ny ordning med etablering af et korps af såkaldte fællesskabsformidlere der skal informere om alle de mange aktiviteter for 60 + borgere der er til rådighed i Hillerød– og mange af de ikke aktive borgere må meget gerne finde vej her til Grønnegadecentret.

Vi har stadig god kontakt til den lokale Ældresagen – der gennem flere år har lagt nogle af deres aktiviteter her. Ældresagen har dog valgt at flytte den del af deres arrangementer til Støberihallen, hvilket vi er kede af men det kan så give plads til andre aktiviteter her i huset.

Men nok om samarbejdet med eksterne foreninger og organisationer.

Det der virkelig betyder noget i vores dagligdag står og falder først og fremmest med det samarbejde vi selv er en del af. Tilslutning fra medlemmerne til alle vores mangfoldige aktiviteter er er det der driver centret.  Og her er vi helt afhængige af at kunne stille med et stort antal tovholdere og frivillige. Det er stadig det der er fundamentet i GrønnegadeCentret - det er kombinationen af tovholdere - frivillige – medarbejdere og aktive medlemmer der sikrer at GC kan fortsætte med fuld fart frem mod det næste årti.

Vi oplever en udvikling med etablering af en række aftenhold der gør det muligt for unge 60+ med tilknytning til arbejdsmarkedet at kunne starte op her i centret. Vi er startet i det små med motionshold, billard, dart og Yoga og vi håber det kan føre andre aktiviteter med sig.

I Efteråret blev afholdt Åbent Hus efter et nyt koncept. Det blev en meget succesfuld begivenhed med op mod 350 besøgende og flere indmeldinger på selve dagen.

Vi har selvfølgelig besluttet at følge den succes op med en gentagelse næste efterår.

For nylig blev der afholdt et særligt velkomstmøde for nye medlemmer. Som tidligere omtalt har vi haft en medlemstilgang i efteråret på ca. 200 og dem skal vi tage godt imod så de føler sig hjemme i deres nye aktivitetshus. Over 50 mødte frem til dette infomøde og spørgelyst og engagementet var stort.

På generalforsamlingen i august var der fokus på udbygningsplaner af GrønnegadeCentret.

Der foreligger et konkret oplæg udarbejdet af værkstedsgruppen – det skal indgå som inspiration for det byggeudvalg der er nedsat og som har fået til opgave at fremkomme med forslag til en kommende udbygning. Arbejdet er sat i gang men har som så meget andet lidt under coronaens opblussen. En anden vigtig faktor har også været det seneste lokalvalg der nu er overstået og vores tilhørsforhold til det politiske system kan nu etableres.

Som tidligere omtalt havde vi et særdeles travlt efterår her i huset – og der var ikke overskud til at lægge yderligere arrangementer ind i kalenderen. Men vi har i bestyrelsen besluttet at ville afholde nogle medlemsmøder hvor vi på en uformel måde vil samle op på gode ideer og input fra medlemmerne. Vi vil meget gerne på denne måde prøve at opsamle ideer der dækker alt i dagligdagen, lige fra forslag til nye aktiviteter, indretning, bygningsudvidelse, inde og ude miljø etc. Jeg er sikker på at det kan give stor inspiration til bestyrelsen der efterfølgende kan arbejde videre og få gode ideer omsat til noget konkret.

Jeg vil slutte denne bestyrelsesberetning med ønske om at vi står foran et forår hvor vores medlemmer igen føler sig trygge ved at komme herhen og være en del af det særegne liv her i GrønnegadeCentret.

En stor tak til alle vores trofaste medlemmer der har støttet op om GrønnegadeCentret i perioden – tak til frivillige og tovholdere på trods af jeres arbejdsbetingelser – tak til centrets medarbejdere for jeres utrættelige arbejde med drift at et covid mærket center – og tak til bestyrelsen for jeres udholdenhed og optimisme i perioden.

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning, og sammen med udvalgenes efterfølgende beretninger vil det udgøre bestyrelsens samlede beretning for året 2021.

Sp: Hvordan vil BS følge op på ”Det gode værtsskab?” Svar: Plancherne med gode idéer er affotograferet, vi har fået vores nye sang (som forsamlingen sang) og en masse inspiration, og der vil blive arbejdet videre med emnet, blot er det ikke nået endnu.

Sp.: kan MobilPay bruges bedre /mere? BS har fået MobilPay 715333 som kan bruges ved arrangementer. Caféen har sit eget MobilPay nr. Revyen kan ikke komme med på BSs MobilePay nr. da de har deres egen forening.

Sp.: hvorfor averteres der ikke mere end der gør i FAA med de ting der sker i GC? Svar: Alle kommende arrangementer sendes ned til den spalte der omhandler hvad der sker i byen, men det er ikke alt der tages med fx er GF skrevet i dag, men ikke at videoklubben viser film i morgen.

Beretning fra Aktivitetsudvalget ved Annette Deleuran:

Jeg blev formand for aktivitetsudvalget efter GF i august 21. Aktivitetsudvalget er et nyt udvalg. Oprettet da BS reviderede kommissorierne i efteråret 20.

Udvalget er dannet ved at opdele Teknik- og aktivitetsudvalget, da det er 2 meget forskellige -og store - områder, der begge fortjener opmærksomhed. Fremgår endnu ikke på hjemmesiden.

Opgaven for udvalgsformanden er bl.a. at assistere og samarbejde omkring nye aktiviteter samt bistå tovholderne, med hvad de nu må have af spørgsmål og udfordringer, og få oprettet et udvalg, som der er for alle andre udvalgsområder, hvilket der ikke har været i flere år – BS husker ikke der har været et udvalg!

At bistå tovholderne har været begrænset. Tænker det er fordi udvalget er nyt, ikke rigtig meldt ud (afventede frivillig- og tovholdermøde, som blev aflyst pga. corona) og at tovholderne er vant til at kontakte AH.

Mht. oprettelse af nye aktiviteter er det gået rigtig godt.

Ifm. ensomhedspuljen blev der afholdt 3 temamøder mhp. at oprette aftenhold, udnytte lokaler i aftentimer og give mulighed for at 60+, der stadig er på arbejdsmarkedet, kan deltage i aktiviteter i GC. I den forbindelse blev der oprettet 2 motionshold. 1 (-2?) darthold, 1 billardhold, 1 Yogahold og Body SDS tirsdag morgen. Der er i perioden oprettet flere andre nye aktiviteter bl.a. flere musikbands samt inden og udendørs spil!

Mht. at få oprettet et udvalg, er det ikke lykkedes, da kun 1 tovholder har tilkendegivet at ville deltage. Jeg har ikke været opsøgende nok (perioden har været kort, travlhed med ensomhedspuljen hele efteråret, nedlukning og ferie har gjort at det reelt kun har været 1-2 mdr.)

Der har været en forespørgsel på en form for ”skabelon eller køreplan” for særligt nye tovholdere. Så de ved hvor og hvordan de får opstartet en aktivitet, gjort reklame for den, søger nye/flere deltagere, får information i blad, på hjemmeside og i kalender, informerer om lokale booking, ferier og meget andet.

Den havde jeg håbet at kunne udarbejde sammen med erfarne tovholdere i aktivitetsudvalget. Håber aktivitetsudvalget bliver mere synligt i næste valgperiode.

 

Beretning fra Sundhedsudvalget ved Grete Holmer:

 

Jeg har været formand for Sundhedsudvalget i 1/2 år. Vi arrangerer det som har med Sundhed at gøre, og vi har haft to møder.

Mange foredrag er blevet aflyst pga. Corona situationen.

Vi har arrangeret et foredrag i samarbejde med Alzheimer foreningen d. 8. marts, hvor Silas Holst kommer og fortæller om sin far der har Alzheimer.

Vi har også et foredrag d. 5. april. Hvor Kaj Winther kommer og fortæller om “ Hvordan du selv kan bidrage til at tiden efter de 60 år bliver en god tid.”

Tak til medlemmerne i Sundhedsudvalget.       

 

 

Beretning fra Fondsudvalget ved Alice Olesen:

Fondsudvalget har i 2021 bestået af Lauritz og mig.Jeg må indrømme, at vi ikke har været særlig flittige til at søge Fonde i 2021. Det er blevet til tre ansøgninger, og vi har kun modtaget penge fra det ene sted, nemlig kr. 5.000 fra kommunens § 79 midler.

Fra de to andre fonde har vi fået afslag. Det sidste tilmed med den begrundelse, at GrønnegadeCentret jo havde fået så mange penge fra Hillerød Kommunes ensomhedsmidler, at vi ikke kunne komme i betragtning hos fonden.

Jeg ved at andre her i huset har søgt i 2021 og at de har fået pæne beløb tildelt. Det er hold, som har oprettet sig som en forening med eget CVR-nummer og det er rigtig fint.

Jeg gør bare lige for god ordens skyld opmærksom på, at de som sender ansøgninger afsted til fonde, skal give besked til enten Lauritz eller mig inden der trykkes SEND på ansøgningen. Så kan vi holde øje med, at vi ikke alle søger de samme fonde.

Lauritz og jeg har her i 2022 allieret os med Lise Lotte Strange, som frem over også er med i Fondsudvalget.

 

Beretning fra Aktivitetsudvalget ved Kirsten Larsen:

Mit navn er Kirsten Larsen og jeg er formand for Arrangementsudvalget, hvor vi er i alt

9 medlemmer, som afholder møde ca. hver anden måned, - eller efter behov.

Mit ansvar som formand er at tage kontakt og aftale priser med kunstnere, orkestre m.m., lægge budget og planlægge underholdningen i detaljer, tage kontakt til pressen og Centerbladet og endelig at udfærdige en ” køreplan” til udvalget, - for dagen hvor arrangementets afholdes.

De praktiske opgaver ved et arrangement fordeles mellem de øvrige medlemmer.

De sidste 2 år i Coronaens tegn har være præget af utallige aflysninger.

Vi har normalt ca. 10 faste traditionsbundne arrangementer om året, men vore årlige arrangementer som Nytårskoncert – Julemarked – Juletræsfest har alle været aflyst, - på grund af corona/restriktionerne i 20 – 21.

Vores Danmarksrejser lykkedes det at gennemføre, det samme gælder Højskolerejser, medens vore Udlandsrejser ikke har kunnet lade sig gennemføre; men vi satser på normale tilstande ang. vore rejser fremover. – hvis altså!

Under normale tilstande, finder vi på indtil flere interessante tilbud der hedder ” Gå i byen i Grønnegadecentret” – og det er jo det, - det hele drejer sig om ” for I skal have noget at glæde jer til – noget at se hen til, både kulturelt som på et mere afslappende plan.

Vores ”Fredagsbar” hver fredag kl. 16-17 fungerer bedre og bedre, rigtig mange finder vejen til centret, hvor man hygger sig sammen over en drink, og lærer nye mennesker at kende, - ikke mindst den 4. fredag i måneden hvor der serveres ”stegt flæsk og persillesovs” er populær.

Bladet udkommer desværre ikke i marts måned, så jeg vil tillade mig at benytte lejligheden til at annoncere vores modeopvisning den 5. marts og Irsk aften den 11. marts.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at rette stor tak til Nordsjællands bedste arrangementsudvalg, for deres kæmpestore frivillige arbejde, og endnu mere tak, fordi det altid udføres i stor enighed og med glade smil, - selvom de måske går dødtrætte hjem.

Tusind tak!

 

Beretning fra udvalget for Daglig drift (café, rengøring, reception) ved Lene Tronier:

Cafeen har, trods mange Corona restriktioner og personaleudfordringer samt stigende råvarepriser, klaret sig fint. Men fremadrettet bliver det aktuelt med nogle prisjusteringer som vi allerede arbejder på. Cafeen har haft meget travlt med at servicere de mange gæster der er kommet i huset, og specielt i forbindelse med de mange aktivitetstilbud fra Ensomhedspuljen.

Vi har haft kommunens hjælp til rengøring pga. Corona og smittefare, men fra maj måned  skal vi selv sørge for det igen. Derfor søger vi nogle gulvfolk, ca. 5-6 frivillige, der kan bruge gulvvaskemaskinen nogle timer om ugen. Obs annonce i Centerbladet for februar.

I receptionen er der lidt udfordringer omkring billetsystemet, mobil pay, tilmelding til arrangementer m.m.

I værkstedsgruppen afholdes møde i begyndelsen af februar.

I Repair caféen er der p.t. ingen bemanding.

I perioden fra sidste generalforsamling til nu, er der afholdt møder med ovenstående grupper så vidt det har været muligt.

 

Beretning fra Informationsudvalget ved Lise-Lotte Strange:

Mit kommissorium har været informationsudvalget som består af udvalgsformanden (mig selv), redaktøren, webmastere, repræsentant fra receptionen og centerlederen. Under informationsudvalget hører:

 • Centerbladet
 • Hjemmesiden
 • Billedarkivet
 • Kontakt til pressen, herunder ”tid og sted” i amtsavisen
 • Informationsmateriale til nye brugere af centret
 • Infotavler
 • PR-udvalget
 • Facebook

Siden generalforsamlingen som kun var for et halvt år siden (og heldigvis kun med en lille nedlukning af centret) er meget af tiden gået med afholdelse af arrangementer for de ensomhedsmidler som GC fik i efteråret. Alle arrangementerne blev annonceret i Hillerød Posten.

I bladet og på opslagstavlerne har man kunne holde sig orienteret, men i et stykke tid har det været muligt at tilmelde sig GC’s nyhedsmail og den er nu gået i luften. Meld jer til via hjemmesiden. På den måde kan man hurtigt få besked når der sker noget i centret. Lige pt. er der ca. 85 tilmeldte, så der er plads til mange flere. Receptionen kan evt. være jer behjælpelig.

Tak til redaktionen for arbejdet med bladet og hjemmesiden og andre frivillige som har bidraget til informationer.

Vores facebook side bliver flittigt brugt. Der er pt. ca. 285 medlemmer. Hvis I er på FB så anmod om medlemskab.

Og så vil jeg lige sige, at vi pt. har nogle udfordringer på bladet som vi skal have styr på, inden der igen kommer blad.

I stedet for marts bladet, vil der i receptionen og på disken være et kalenderblad og et stativ med et ark for hvert arrangement i marts.

Beretning fra Teknikudvalget ved Erik Ingerslev:

 

Nyt udvalg hvis formål er at sikre koordinering og samarbejde mellem de der arbejder med centrets tekniske udstyr fx på værkstedet – eller med lyd/lys/billed.

At bistå frivillige medlemmer der er afhængige af at skulle anvende teknisk udstyr ifm. arrangementer o. lign.

Udvalget består af Jørgen Bohn – Carl Aage Bastian – John Plenov – Kent Hansen og Preben Jørgensen. Udvalget startede op i dec. og har haft 3 møder.

Udvalget har arbejdet meget koncentreret om den store opgave at få opsat vores nye lærred flytning af projektorer og close up trows, trukket kabler m.m.

Udvalget har også igangsat en uddannelsesplan så flere kan oplæres til at varetage lyd, lys og billed, da arbejdet med dette bliver mere og mere teknisk. Denne oplæring sker via nogle interne kursusforløb og ved sidemandsoplæring.

Beretning fra Oplysningsudvalget ved Lauritz Ehlers:

Oplysningsudvalget har haft et meget aktivt efterår 2021 idet vi her afholdt i alt 8 arrangementer i forbindelse med den pulje af Ensomhedsmidler vi fik stillet til rådighed fra Hillerød Kommune. Der var tale om 6 formiddagsarrangementer og 2 aftenarrangementer.

Arrangementerne spændte vidt fra foredrag til musikalske arrangementer.

Vi havde Jens Werner kendt fra ”Vild med dans”, meteorologen Peter Tanev, entertaineren Søs Egelind, duoen Keld og Hilda, Per Pallesen, Kim Sjøgren der underholdt med sin violin, Mikkel Beha der fortalte om en tur til Ishavet og endelig Troels Mylenberg med emnet ”Hvordan fungerer medierne?”. Der var op til ca. 130 deltagere til arrangementerne.

En stor tak til mit udvalg for en stor indsats (jeg var desværre selv sygemeldt en stor del af denne periode).

Så kom coronaen igen, hvilket medførte at vi måtte aflyse foredrag og film i januar. Her begik jeg desværre en stor fejl, idet aflysningen af filmen ikke blev offentliggjort, så der var et antal personer der mødte frem på centret den lørdag, hvor filmen skulle have været vist – og desværre heller ikke kunne se nogen information om aflysningen. Dette beklager jeg meget.

Vi har så her i februar fået afholdt vores foredrag – tak til John Plenov og de 3 torsdagspiger samt Marianne.

I morgen viser vi så filmen Lille sommerfugl som oprindeligt var planlagt til januar.

 1. marts har vi foredrag med Chr. Obel under emnet ”Kongernes Frederiksborg – ej til lyst”. Som et ekstra arrangement kommer Kaja Brüel og Ole Kibsgaard den 31. marts og underholder samt aktiverer publikum. Dette er et arrangement i forbindelse med de tidligere omtalte ensomhedsmidler.

Der vises ligeledes film 12. marts ”Pagten” om møde mellem Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig. Filmen er instrueret af Bille August.

Hans Jørgen Bonnichsen kommer på programmet til efteråret.

Jeg vil slutte med at rette en tak til mediegruppen for hjælpen til vores arrangementer.

Bestyrelsens beretning blev godkendt af forsamlingen.

 

 1. Centerbestyrelsens regnskab, som var uddelt sammen med fondsregnskabet, blev gennemgået af Alice Olesen.
  Sp.: kan man skifte bank og derved spare nogle gebyrer? AO vil forsøge at kontakte Arbejdernes Landsbank og Danske Bank, som enkelte har erfaring med skulle være billigere.
  Sp.: De 10 % men tjener på solgte ting, er det det værd? Det er en bestyrelsesbeslutning fra 2021, at en procentdel går til huset, men AO vil tage det op i BS igen.
  Regnskabet godkendt.

5.GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport: Anette Høyer viste og gennemgik rapporterne på storskærm. Fin budgetstatus.

 1. Indkomne forslag: der var kommet 2 forslag som begge var udleveret. Hans Rosenkvist motiverede forslagene. Det første var et forslag til bestyrelsen om at differentiere prisen til alle arrangementer, så ikke-medlemmer betaler mere end medlemmer; den yderligere indtjening vil gå til fællesskabets driftsudgifter. Bestyrelsen er positiv og vil arbejde videre med forslaget.
  Det andet forslag fra Hans Rosenkvist er om nedsættelse af kontingent til benyttelse af motionsrummet, mod en mindre forhøjelse af medlemskontingentet. Der kom indlæg fra salen hvor man advarer mod en ”glidebane” mht. at sætte kontingentet op. Der er flere små foreninger i GC som betaler ekstra hvis de har særlige behov fx videoklubben og gospelkoret. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget, men der var i forsamlingen ikke stemning for en forhøjelse af medlemskontingentet. Hans Rosenkvist var tilfreds med behandlingen af forslag 2 og ønskede ikke afstemning.
 2. Valg til bestyrelse/ suppleanter. Der var 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, Annette Deleuran, Lene Tronier og Alice Olesen som alle motiverede hvorfor de ønskede genvalg. Hans Christian Jacobsen motiverede hvorfor han opstiller til BS, og forsamlingen fik information om hvordan stemmesedlen skulle udfyldes korrekt.

Resultatet blev: Alice Olesen 65 stemmer, Annette Deleuran og Kirsten Larsen hver 50 stemmer, Hans Christian Jacobsen 48 stemmer, Lene Tronier 38 stemmer og Grete Holmer 29 stemmer.

Der var i alt 70 gyldige stemmesedler og 1 ugyldig.

Dermed består BS af Erik Ingerslev, Lone Nielsen, Lauritz Ehlers, Kirsten Larsen, Alice Olesen, Annette Deleuran og Hans Christian Jacobsen. 1.suppleant er Lene Tronier og 2. suppleant er Grete Holmer.

Sp.: ang. korrektheden i at vælge til bestyrelse og suppleanter i samme ombæring? Svar: Det er korrekt ifølge vedtægten

 1. Valg af revisorer og suppleanter. Både Anne Sofie Morell og Anett Toyberg modtager genvalg.
 2. Evt.

Tak til den afgående formand for Ældrerådet Birgit Vejby, som har været med i BS i 8 år.

Opfordring til BS om at ændre vedtægterne så det bliver muligt at opstille som suppleant og ikke til bestyrelsen.

Reminder om at der er Irsk Aften den 11.03. kl. 18, hvor der er lagt op til en dejlig fest.

Tak til afgående bestyrelsesmedlem Lise Lotte Strange, som har lagt et kæmpearbejde i GC og heldigvis fortsætter som medlem.

Vi sang den dejlige sang om ”Livstræet ” og Erik Ingerslev sluttede af med tak til de fremmødte og tak til de mange som havde medvirket til at GF forløb som den skulle.

 

 

 

Referent Else Flydal

Tilbage til toppen