Skip to main content

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Fredag den 27. august

 

Dagsoden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  1. John Ibsø valgtes som dirigent
  2. Det konstateres at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dagsorden følger vedtægterne
  3. Der deltager 82 stemmeberettigede medlemmer
 2. Valg af stemmetællere
  1. Følgende vælges:
   1. Ole Nisbeth
   2. Annett Toyberg
 • Birgit Nielsen
 1. Jens Dahl Andersen
 1. Beretning fra bestyrelsen og udvalg
  1. Vedrørende formandens beretning henvises til denne på hjemmesiden
   1. Beretning fra udvalg Økonomi- og fondsudvalg v. Alice Olesen

Der er søgt og modtaget beløb fra fonde og andre.

 1. Fra Isobro (i 2019): 7609,-kr øremærket til center blad. Alle er brugt
 2. Fra Hillerød Kommune: 5000,- tilskud til foredrag med Silas Holst. Står fortsat på kontoen
 3. Fra Nordeafonden: 20.000,-kr til repaircafe/symaskiner. 6804,-kr står fortsat på kontoen.
 4. Gave fra torsdags-banko: 25.000,-kr. Alt brugt til lydanlæg
 5. Fra Sparekassen Sjælland n(i 2019) modtaget 20.000. Ikke brugt. øremærket til underholdning. Står fortsat på kontoen
 6. Fra Hillerød Kommunes forskønnelsesudvalg er modtaget 12.700,-kr til udekrukker. Resterende beløb 1971,39 kr.
 7. Dvs at der i alt er et positivt restbeløb på 775,39kr

Der søges medlemmer til fondsudvalget!

 1. Arrangementsudvalg v. Kirsten Larsen

Udvalget består af 10 medlemmer, der mødes efter behov.

Her tilrettelægger vi de kommende arrangementer. Traditionelt er det nytårskoncert, modeopvisning, sejlture med visesang på Slotssøen, julemarked, gospelkoncert, juletræsfest og banko. Derudover har vi hvert år 2-3 ikke fastsatte arrangementer, hvor vi prøver at finde på noget spændende og socialt, der kan glæde vor medlemmer.

Vore tilbud om Danmarksrejse, udlandsrejse og –de sidste 2 år- højskoleophold er en stor succes og til manges glæde, hvis man nu ikke lige har en ledsager at dele sin ferie med. Par er naturligvis også glade deltagere på vore rejser.

Dette er alt det vi plejer at beskæftige os med, med positiv travlhed og et arrangementshold, der næsten er blevet en lille familie. OG med et forbilledligt samarbejde.

Men så kom coronaen, så det har været et mærkeligt år helt uden arrangementer. Et år uden opgaver og udfordringer. Et år der har sat sig spor hos alle. Men nu er vi i gang igen – og mon ikke vi har fået travlt igen. Vi i udvalget hjælper naturligvis til hvor vi kan med alle de spændende ting, som forgår i efteråret, som følge af kommunens pulje til bekæmpelse af ensomhed. Samt vores Åbent Hus arrangement den 18. september. Sæt kryds i kalenderen og kom til en hyggelig lørdag eftermiddag, hvor huset vil summe af aktivitet – og så er det hele gratis.

Vi kommer ikke sovende til det – men glædes over at vi kan være medvirkende til at fornøje og glæde vores medlemmer.

 • Ydre (og indre) miljø v. Lone Nielsen

Udvalget har også fået ansvar for indre miljø.

Har mødtes med en havearkitekt fra Hillerød Kommune og gennemgået have udenoms arealer mhp forbedringer.

Talt om at få fjernet flere hække for at give mere plads. Mulighed for flere P-pladser og ny cykelparkering. Der arbejdes videre med ideerne, men økonomi og hvem der skal gøre det er ikke afklaret.

Der arbejdes også med at få en fodgængerovergang ved busstoppested ved Fakta.

 1. Sundhedsudvalg v. Erik Ingerslev

Sundhedsudvalget består af følgende medlemmer: Grete Bjerager - Margit Stenbøl  - Kirsten K. Dalgaard - Birgit Vejby - Bente Claudi - Christian Blaase - Erik Ingerslev

Udvalget har afholdt 5  udvalgsmøder i perioden siden sidste generalforsamling

De fleste af sundhedsudvalgets arrangementer blev aflyst som alt andet det gælder fx 1. hjertestarter kursus, demenskurser og foredrag

Men udvalget har faktisk haft en del at se til alligevel i perioden – bl a revision af  udvalgets kommissorie.

Sundhedsudvalget  medvirkede ifm tildeling af midler fra ensomhedspuljen i dec. 2020 fordi midlerne skulle gå til udendørs motionsaktiviteter og socialt samvær.

Udvalget har foretaget en lille uvidenskabelig undersøgelse over hvor mange medlemmer der allerede går på en eller anden form for motionshold her i GC. Det viste sig at ca. 1/3 af vores ca. 1500 medlemmer dyrker motion i GC.

Vi har prøvet at sætte fokus på at indføre mere bevægelse her i GC – ikke blot via motions hold men generelt set prøver vi at indføre såkaldt nudging – altså et lille hint om at huske bevægelse fx ved en tur på Grønnestien før efter sang eller kortspil.

Udvalget har ligeledes været involveret i influenzavaccination i efteråret. Bendt Petersen er vores kontaktperson og vaccinationerne blev gennemført i coronaperioden med central tilmelding hvilket gav en hel del bøvl.  Vi har ligeledes haft fokus på et emne der handler om livshistorier men er endnu ikke klar med et tilbud herom.

I foråret blev 2 medlemmer uddannet som instruktører så GC kan tilbyde aktiviteten kaldet  Mandehold – der er  naturtræning for mænd 60+

De aflyste arrangementer som fx Silas Holst – 1. hjertestarter- og demenskurser vil alle blive gennemført i løbet af dette halvår.

 1. Oplysningsudvalg v. Lauritz Ehlers

Udvalget har 9 medlemmer, der mødes efter behov.

Pga corona har alle foredrag måtte aflyses og der er kun gennemført en filmforevisning i perioden.

Men i efteråret er der planlagt 6 foredrag om formiddagen og 2 om aftenen, som en del af ensomhedspuljen. Og der vil komme 1 filmforevisning: Druk.

 1. Daglig drift, frivilligudvalg, aktivitetsudvalg og teknikudvalg v. Erik Ingerslev

Daglig drift der har haft Jytte Kronhede som formand

Teknik og aktivitetsudvalg som Grete Bjerager har været formand for.

Jeg vil i stedet komme med en lille status fra disse udvalg.

Ifm bestyrelsens arbejde med ajourføring af udvalgskommisorier har vi fået øje på at netop disse 2 udvalg trænger til at blive justeret ift den udvikling der har været i de daglige arbejdsområder. Vi har derfor forsøgt at opdele udvalgenes opgaver lidt anderledes idet vi har opdelt opgaverne i

 1. teknik –
 2. frivilligområderne reception rengøring og cafe
 3. aktiviteter vedr. tovholderområdet.

Arbejdet med at implementerer de nye arbejdsopgaver er ikke helt kommet i gang i COVID perioden men der har dog været afholdt 2 tovholdermøder i sep. 2020 med fokus på alle de retningslinjer der skulle iværksættes for at vi kunne komme i gang med aktiviteterne igen. I hele processen med at genoptage aktiviteter blev tovholderne en meget vigtig del at kommunikationen med vores medlemmer – faktisk er det vores bedste og eneste  mulighed for at komme i kontakt med alle aktive medlemmer.

Så stor tak til alle tovholdere for den indsats.

 • Informationsudvalg v. Lise-Lotte Strange

Udover formand består udvalget af redaktør, webmaster, repræsentant fra reception og centerleder.

Under informationsudvalget hører hjemmeside, centerblad, billedarkiv og infotavle. Endvidere kontakt til presse (tid og sted i Amtsavisen), materiale til nye brugere, PR udvalg og Facebook.

Kommunikationen har været meget svær i coronatiden.

Derfor arbejdes der også på et nyhedsbrev til alle medlemmer og der er oprettet en Facebook gruppe.

I efteråret er der annoncer i Hillerød Posten i forbindelse med alle de arrangementer der kommer.

 1. Spørgsmål
  1. Der er ikke et spørgsmål, men en kommentar fra Leon Rasmussen til lyskrydset Frederiksværksgade/Løngangsgade. Trykkes for gående, er der grønt i længere tid for langsomt gående.
  2. Der er kommentar fra Niels Lang, som henvises til punktet eventuelt.
 • Ole Nisbeth takker for bestyrelsens indsats i coronasituationen/tid
 1. Beretning fra bestyrelsen godkendes enstemmigt
 1. Centerbestyrelsens regnskab ved Alice Olesen
  1. Regnskabsåret 1 januar til 31. december 2020. Fondsmidler ikke medtaget. Er der redegjort for ovenfor.
   1. egenkapital per 1. januar 2020: 152.515,60kr
   2. Indtægter: 37.068,53kr
 • Udgifter: 37.068,53kr.
 1. Overskud: 6775,69kr
 2. Aktiver og passiver balancerer, når fondsmidler fraregnes, med et plus på 185.457,68kr.

Der redegøres for overskud på jubilæumsfesten og udgifter til bank.

Der er ingen spørgsmål til regnskabet og det godkendes enstemmigt.

 1. Grønnegade Centrets budget og forbrugsrapport ved Anette Høyer
  1. Der er et underskud i regnskabsåret 2020 pga af nedlukning og dermed manglende indtægter fra cafe og lokaleudlejning. Underskuddet er på 628.000 kr

Underskuddet er søgt og bevilliget dækket af Hillerød Kommune og der er bevilliget i alt 639.000 kr.

Dermed er der et overskud på 11.000 kr i regnskabsåret 2020.

 1. Indkomne forslag
  1. Der er ikke indkomne kommentarer
 2. Valg til centerbestyrelsen og suppleanter
  1. Der er i alt 6 på valg

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer der genopstiller samt 1 ny til bestyrelsen og der er er 2 suppleanter på valg. Jytte Kronhede er udtrådt af bestyrelsen og Suppleant Grete Bjerager ønsker ikke genvalg. Suppleant Erik Madsen er udtrådt af bestyrelsen.

 1. Følgende blev valgt
  1. Erik Ingerslev genvalgt med 72 stemmer
  2. Lauritz Ehlers genvalgt med 69 stemmer
 • Lone Nielsen genvalgt med 52 stemmer
 1. Annette Deleuran indvalgt med 48 stemmer
 2. Lene Tronier indvalgt som suppleant med 38 stemmer
 3. Grete Holmer indvalgt som suppleant med 25 stemmer
 1. Valg af revisorer og suppleanter
  1. Revisor Annett Toyberg er ikke på valg

Revisor Poul Erik Nielsen genvælges

Suppleant Anne Sofie Morell genvælges

 1. Eventuelt
  1. Niels Lang orienterer om sit projekt om udvidelse af værkstedet. Skitseforslag er uddelt på borde. Niels Lang udtrykker kritik af bestyrelsens behandling af projektet.
  2. Erik Ingerslev kommenterer: Det er et flot projekt og en interessant udbygningsplan. Projektet er sendt til Hillerød Kommune, som et signal på at der ønskes en udvidelse af Grønnegade Centret.
 2. Afslutning
  1. Erik Ingerslev takker afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement i bestyrelsen. Det er Grete Bjerager, Jytte Kronhede og Erik Madsen. De får alle en buket.

Desuden en stor tak til alle frivillige, tovholdere, bestyrelsen og faste medarbejdere i Grønnegade Centret. yak for at være medvirkende til et godt miljø, tage initiativer og få dem ført ud i livet.

Også en stor tak til følgende for at få generalforsamlingen til at køre ??John Ibsø, som dirigent, Annette Deleuran som referent, Jørgen Bohn for teknik, Marianne Nørgård for musik og sidst stemmeoptællerene.

 

 

Tilbage til toppen