Skip to main content

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Skrevet af Lauritz Ehlers

 

Grønnegadecentrets ordinære generalforsamling

Fredag den 28. februar 2020 kl. 10.00

 

98 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen. Forsamlingen indledtes med en sang ”Det er i dag et vejr”. Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til Christian Blaase Johansen og en tak til pianisten Marianne for altid at stille sig til rådighed, når der skal synges.

Referat:

 1. Valg af dirigent: John Ibsø valgtes (for 8. år) og konstaterede, at dagsordenen fulgte vedtægten og var udsendt rettidigt.
 2. Valg af stemmetællere: John Jørgensen, Inger Christensen, Jette Sylvest, Anett Toyberg og Knud P. Hansen valgtes.
 3. Beretning fra formand og udvalg:

Formanden bad forsamlingen rejse sig for et øjebliks stilhed og fastholde den fine tradition med at mindes de medlemmer, som vi har mistet det sidste år. Vi tager på denne måde de gode minder om dem og deres bidrag til fællesskabet med i vores tanker.

Erik glædede sig over det store fremmøde, der vidner om et stort engagement og en vilje til at bakke op om Centret. Erik har siddet i bestyrelsen siden sidste generalforsamling og været formand siden juli 2019. Erik gennemgik derefter bestyrelsens sammensætning og arbejdsmåde samt vores tilknytning til Hillerød Kommune og vores daglige samarbejde med Centrets ansatte. Bestyrelsen har desuden en observatør fra Ældrerådet, nemlig formanden Birgit Vejby. Erik uddelte herunder roser til vores referent Annette Deleuran. Der har været afholdt bestyrelsesmøder 1 gang om måneden undtagen i juli. I forbindelse med Poul Christiansens udtræden af bestyrelsen indtrådte Lise-Lotte Strange som bestyrelsesmedlem.

2019 har været præget af arbejdet med det kommende 25 års jubilæum den 17. marts 2020, som bliver markeret i en hel uge med mange forskellige arrangementer. Jubilæet er beskrevet i vores jubilæumsavis, som der har været lagt et stort arbejde i.

Udover jubilæet har bestyrelsen beskæftiget sig med mange andre emner, bl.a. P-pladser. Situationen er p.t. OK, men der opstår af og til problemer med registreringen på de 8 pladser på Grønneager. Som noget nyt er vi i gang med at undersøge muligheden for flere cykelpladser.

Vi har nu fået permanent alkoholbevilling. Der er også brugt tid på EU's GDPR-forordning omkring brug af foto.

Åbent hus har været lidt udfordret hvad angår markedsføringen, så det ikke blev den succes vi havde håbet, men det bliver forhåbentlig bedre næste gang.

Vi har fået oprettet en journalistfunktion med Else Flydal som et led i at øge synligheden. Det har været til stor hjælp i medlemsblad og jubilæumsavis.

Arbejdet med fund-raising er blevet intensiveret og det står Alice og Lauritz for. Ikke at de 2 står for alle ansøgninger, men vi forsøger at koordinere. I året har vi samlet sendt 13 ansøgninger og modtaget 8 positive svar med et pænt samlet beløb.

Vi er stadig medlem af Danske Seniorer og forsøger at udnytte de fordele der er, selv om KODA-afgiften stadig er uafklaret. Ældresagen bruger vores hus til mange arrangementer og vi har etableret et mødeforum for at styrke samarbejdet.

Bestyrelsen yder støtte til GC til fremstilling af vores centerblad (kr. 15.000), og har også ydet støtte til gardiner (kr. 15.000), ligesom der er installeret nyt lydanlæg og oprettet repair-café.

Der skal også lyde en stor tak til Vennerne for såvel deres økonomiske støtte samt deres arrangementer. Opfordrede til at flere melder sig ind i venneforeningen.

Vi har samarbejde med Kirsebærhaven i Åbenrå ligesom vi har været på besøg i andre centre og haft besøg af andre centre. Giver inspiration til begge parter.

Vi har også deltaget i forskellige aktiviteter i Hillerød, bl.a. Fællesskabsfestival og møder for borgere der fylder 75 år på Hillerød Rådhus samt møder for nytilflyttede borgere. Endelig samarbejder vi på flere fronter med Frivilligcentret.

I årets løb har vi haft fokus på demens og dermed et tæt samarbejde med demenskonsulenten i Hillerød Kommune og Alzheimerforeningen. Vi har nu demenscafé i GC.

På vores seminar i 2020 vil der være fokus på ”Fremtidens ældre”, ”Det gode værtsskab”, vi skal se på interne arbejdsgange, udvalgsbeskrivelser, arrangementstyper (åbne/lukkede – deltagere m.v.), synlighed og de fysiske rammer.

For den fulde ordlyd af formandens beretning – se bilaget: Formandsberetning 2020.

 

Arrangementsudvalg ved Kirsten Larsen: Udvalg på 9 medlemmer, står for 10 arrangementer i årets løb, herunder de traditionelle Nytårskoncert, modeopvisning, Sct. Hans-aften, sejlads på Slotssøen, julemarked, julegospel og juletræsfest. Forsøger at komme med nye arrangementer, men mærker også at der er mange tilbud i byen. Bidrager med ca. kr. 40.000 til glæde for vores medlemmer. Herudover arrangeres der 1 udlandsrejse, 1 Danmarkstur samt som noget nyt højskoleophold. Arrangementerne har solgt godt. Sluttede med at takke udvalget for et stort arbejde.

Ydre miljø ved Lone Nielsen: Parkering på Grønneager kun 4 timer ellers bøde giver stadig problemer, har forelagt kommunen vores ønske om flere cykelstativer og modtaget ønske om fodgængerovergang på Frederiksværksgade ved Stutmestervej.

Sundhedsudvalget v/Erik Ingerslev: Har afholdt Teknologibasar, kursus i demens 2 gange, det årlige hjertestarter-kursus, planlægger indvielse af Grønnestien på 1 km 17.april sammen med genåbning af Krolf-bane, demensarrangement 19. juni sammen med Alzheimerforeningen og Ældre Sagen. Ligeledes gentages demenskurser og hjertestarterkursus.

Oplysningsudvalget ved Lauritz Ehlers: Udvalget består af i alt 9 medlemmer.  Udvalget har fast 3 foredrag og 3 film i hvert halvår. Lokalhistorie er meget populært. Pæne deltagertal generelt, enkelte skuffelser. Planlægger møde omkring Hillerøds udvikling, formentlig sammen med Hillerød Bys Lokaludvalg.

Frivilligområdet ved Jytte Nymark: Kort orientering om den store indsats de frivillige yder.

Informationsudvalget ved Lise-Lotte Strange: Udvalget holder 4 møder om året, har arbejdet med ny velkomstfolder, ny opslagstavle, fået lavet ny roll-up og ellers arbejdet med fotografgruppe, hjemmesiden med ugentlige opdateringer.

Teknik og aktiviteter ved Grete Bjerager: Arbejdet med Åbent Hus-dage for de forskellige aktiviteter, Jyllandstur, pinsefrokost m.v.

Debat: Følgende emner blev berørt under debatten: Efterlysning af opfølgning på de stillede forslag sidste år. Formanden svarede at der vil blive arbejdet med dette emne i det kommende år. Også spørgsmål om status på Koda-afgift, P-plads, infoskærm, cykelparkering, indhold på medlemskort (manglende telefonnummer, fødselsdato). Formanden svarede at Koda-afgift stadig er uafklaret (ligger hos kommunen), mens der stadig arbejdes med eventuel ny infoskærm i café, mens Anette svarede på forespørgslerne til medlemskort at fødselsdag benyttes til identifikation ved navnesammenfald. Telefonnummer til centret søges tilføjet på bagsiden af medlemskortet.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

 1. Centerbestyrelsens regnskab 1. januar – 31. december 2019 ved Alice Olesen: Gennemgik regnskabet i hovedtal, nævnte at donationen fra ISOBRO er givet til vores medlemsblad.

Indtægter: 50.300,73

Udgifter: 68.989,55

Underskud: 18.688,82

Aktiver og passiver balancerer med kr. 152.515,60

Af regnskabet fremgår at donationen modtaget fra Sparekassen Sjælland Fonden henstår på separat konto.

Kommentarer/Spørgsmål: Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret af Alice, herunder at vi er ramt af negative renter som mange andre samt at vi betaler moms ligesom alle andre.

Regnskabet blev godkendt.

 1. Grønnegadecentrets budget og forbrugsrapport ved centerleder Anette Høyer:

Punktet er til orientering.

Udgifter i alt: 1.970.000 (2018) og 2.057.000 (2019)

Indtægter i alt: 1.559.000 (2018) og 1.639.000 (2019)

Medlemskontingent udgjorde i 2019: 546.000

Samlet resultat før kommunalt tilskud: -411.000 (2018) og -418.000 (2019)

Budget fra kommunen: 403.000 (2018) og 413.000 (2019), hvilket giver et

Samlet resultat på: -8.000 (2018) og -5.000 (2019)

Anettes kommentarer:

Anette takkede varmt for de gaver som Vennerne og bestyrelsen havde ydet i årets løb og takkede for deres indsats.

Kommentarer/spørgsmål:

Der var spørgsmål omkring det kommunale tilskud og det blev i den forbindelse oplyst, at hjemmesiden nu er rettet, så det fremgår at kommunen dækker ca. 1/5 af centrets drift. Der var også roser for en flot styring af økonomien.

 1. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet nogen forslag.
 2. Valg til centerbestyrelsen/suppleanter:

4 bestyrelsesmedlemmer var på valg, hvoraf Jytte Nymark ikke ønskede genvalg. Der skulle derfor vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 suppleanter, der er på valg hvert år. 6 medlemmer stillede op og præsenterede sig kort. 92 stemte, 3 var blanke og 5 ugyldige.

Følgende blev valgt:

Alice Olesen:                                           90 stemmer

Lise-Lotte Strange                                 81 stemmer

Kirsten Larsen                                        72 stemmer

Jytte Kronhede                                       59 stemmer

 1. suppleant: Grete Bjerager 35 stemmer
 2. suppleant: Erik Madsen 30 stemmer
 3. Valg af revisor/suppleanter (for 2 år/1 år)

Som revisor nyvalgtes Anett Toyberg for 2 år, da Jytte Kronhede var indvalgt i bestyrelsen.

Som revisorsuppleant nyvalgtes Ann Sofie Morell for 1 år, da Anett Toyberg var valgt som revisor

 1. Eventuelt:

Her var der forslag om at det af indkaldelsen fremgår, hvem der er på valg samt at beretningen offentliggøres inden generalforsamlingen. Formanden lovede at bestyrelsen ser på forslagene.

Dirigenten John Ibsø afsluttede generalforsamlingen.

Formanden takkede alle fremmødte for deltagelsen. Rettede en speciel tak til Jytte Nymark for hendes store arbejde i bestyrelsen i mange år og bød Jytte Kronhede velkommen som nyt   bestyrelsesmedlem og Erik Madsen som ny suppleant og et tillykke til de genvalgte. Tak til alle de frivillige og tovholderne for indsatsen. Tak til bestyrelsen og de ansatte, dirigenten, stemmeudvalget og Marianne Nørgaard, hvorefter vi sluttede af med at synge ”Livstræet”

Generalforsamlingen slut kl. 12.30.

 

Referent: Lauritz Ehlers

 

 

Tilbage til toppen