Vedtægt for Grønnegade Centret 2017

 


Vedtægt for GrønnegadeCentrets
Brugerforening af 20.11.1995


Version februar 2017


GrønnegadeCentret er Hillerød Kommunes center for seniorer. Centret er brugerstyret, og aktiviteter samt arrangementer skabes og varetages af frivillige. Brugerne/medlemmerne skal ifølge hovedprincipperne for Centret danne en forening til varetagelse af centrets aktiviteter. GrønnegadeCentrets Brugerforening er stiftet den 20.11.1995. Centerlederen, der er ansat af Hillerød Kommune, varetager den daglige ledelse i samarbejde med Brugerforeningens bestyrelse.

§1
Formål

Centerbestyrelsen skal sørge for:

· ved tilrettelæggelse af Centrets aktiviteter og arrangementer skal det prioriteres højt at tilgodese medlemmernes behov.

· ved tilrettelæggelse af Centrets aktiviteter skal det prioriteres højt at imødekomme ressourcesvage ældres behov.

· at der er lige adgang for brugere/medlemmer via Centerbestyrelsens klubber eller aktivitetsgrupper, som enkeltpersoner samt som deltager i foreninger med tilknytning til Hillerød. Det betyder, at udenbys borgere kan benytte Centret, når det sker i forbindelse med foreningsaktiviteter
.
· at aktiviteterne i GrønnegadeCentret virker oplivende, oplysende, stimulerende og giver mulighed for udfoldelse af selvaktivitet og dermed skaber oplevelser, som udvikler livslyst, virketrang, tryghed og livskvalitet

· at GrønnegadeCentret bliver et sted for forskellige aktiviteter, hvor der lægges vægt på socialt samvær samt for udvikling af borgernes fysiske og psykiske sundhed

· at GrønnegadeCentret er rammen om almindeligt samvær, møder og undervisning, samt aktiviteter og arrangementer tilrettelagt af Brugerforeningen eller andre.

· at GrønnegadeCentret som hovedregel kan benyttes af medlemmerne, men sådan at arrangørerne kan vælge at dække arrangementsudgifter gennem brugerbetaling.

· at GrønnegadeCentret drives i overensstemmelse med hovedprincipperne for GrønnegadeCentret i Hillerød Kommune, som er vedtaget af Hillerød Byråds Social- og Sundhedsudvalg, og vedtægter, der skal være godkendt af generalforsamlingen.

§ 2.
Bruger/medlemsforhold

Brugerne/medlemmerne er forpligtede til at efterleve GrønnegadeCentrets formålsbestemmelser og at følge de regler for benyttelse af centret, der fastsættes af generalforsamlingen eller af Centerbestyrelsen.
Som brugere/medlemmer kan optages alle borgere over 60 år og førtidspensionister, der er bosat i Hillerød Kommune.
Der kan udstedes brugerkort/medlemskort til alle, der opfylder betingelserne for at blive optaget som brugere/medlemmer. Registrering som bruger/medlem sker ved henvendelse i receptionen i GrønnegadeCentret.
Medlemskortet er gyldigt så længe brugerne bor i Hillerød Kommune.
Der opkræves betaling for medlemskort i overensstemmelse med regler fastsat af Hillerød Kommune.


§ 3
Centerlederen

GrønnegadeCentrets daglige ledelse varetages af Centerlederen, der er ansat af Hillerød Kommune, i samarbejde med Centerbestyrelsen. Centerlederen fremlægger kvartalsvis Centrets budget og forbrugsrapport for Centerbestyrelsen og prioriterer i samarbejde med Centerbestyrelsen de økonomiske midlers anvendelse, så Centrets driftsøkonomi sikrer ejendommens drift og derigennem understøtter de brugerstyrede aktiviteter. Centerlederen orienterer brugerne/medlemmerne om Centrets budget og forbrugsrapport ved den årlige generalforsamling.

§ 4
Centerbestyrelsen

Centerbestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af og blandt Centrets brugere/medlemmer bosiddende i Hillerød Kommune, jf §8.

Centerbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget består herefter af disse samt centerlederen.

Den nyvalgte bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

Centerbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer af Centerbestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Foreningen tegnes af formanden. Alle økonomiske dispositioner skal besluttes af bestyrelsen.

Suppleanter og Ældrerådets observatør samt Centerlederen deltager i Centerbestyrelsens møder, hvor de har taleret, men ingen stemmeret.

Centerlederen er som sekretariat for Centerbestyrelsen ansvarlig for den samlede sekretariatsfunktion for GrønnegadeCentret og bestyrelsen.Til sekretariatsfunktionen henhører referenthverv fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, seminarer og andre møder med bestyrelsesdeltagelse.

Medlemskab af Centerbestyrelsen ophører ved fraflytning fra Hillerød Kommune.
Når et centerbestyrelsesmedlem er fraværende i en længere periode indtræder første suppleant (d.v.s. den af suppleanterne med det højeste stemmetal ved generalforsamlingen). Det sker når det ordinære medlem har været fraværende i 4 på hinanden følgende møder. Såfremt der ikke er suppleanter, er Centerbestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.

§ 5.
Centerbestyrelsens ansvar

Centerbestyrelsen udarbejder forslag til retningslinjer for fordeling af lokalerne i Centret. Retningslinjerne skal godkendes af Social- og Sundhedsudvalget i Hillerød Kommune.
Centerbestyrelsen udarbejder regler for aktiviteter og arrangementer, der skal være gældende for alle aktiviteter og arrangementer i Centret. Centerbestyrelsen har ansvaret for centrets aktiviteter samt for, at anvendelse af Centrets lokaler sker i overensstemmelse med retningslinjerne.

Der udarbejdes en plan over disponering af lokaler i henhold til gældende retningslinjer.
Centerbestyrelsen er det forum, hvor holdninger og nye ideer diskuteres.

Centerbestyrelsen opstiller mål og rammer for de af gruppen nedsatte udvalg.

Centerbestyrelsen har indenfor sit område ansvaret for:

· Arrangementer
· Aktiviteter
· Økonomiske dispositioner
· PR opgaver
· Kommunikation (internt og eksternt)
· Samarbejde til alle sider

Centerbestyrelsen skal medvirke til, at centrets kultur sikrer en rar atmosfære ved

· Åbenhed
· Hjælpsomhed
· Tryghed

Centerbestyrelsen skal medvirke til, at nye brugere/medlemmer og frivillige føler sig velkomne.

§ 6.
Udvalg

Centerbestyrelsen nedsætter udvalg, enten som permanente eller som ad hoc udvalg.

Udvalgene refererer til Centerbestyrelsen og udøver deres funktion i overensstemmelse med Centerbestyrelsen og generalforsamlingens overordnede beslutninger.

Hvert udvalg skal have en formand rekrutteret blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og udpeget ved bestyrelsens konstitueringsmøde efter den årlige generalforsamling.

Centerbestyrelsen nedsætter 9 permanente udvalg:

· Forretningsudvalg
· Arrangementsudvalg
· Informationsudvalg
· Oplysningsudvalg
· Sundhedsudvalg
· Udvalg for Teknik og Aktiviteter(indendørs)
· Økonomi- og Fondsudvalg
· Udvalg for Ydre Miljø
· Udvalg for Frivilligområder

Disse udvalg har inden for deres område ansvar for beslutninger i henhold til de mål og rammer, som Centerbestyrelsen fastsætter. Alle udvalg skal løbende rapportere til Centerbestyrelsen.
Arrangementsudvalget skal afregne økonomi til Centerbestyrelsen og Informationsudvalget skal afregne økonomi til Centerlederen.

§ 7
Generalforsamling

GrønnegadeCentret drives i overensstemmelse med "Hovedprincipper”

Generalforsamlingens beslutninger skal ligge indenfor rammerne af disse "Hovedprincipper".

Centerbestyrelsen indkalder en gang om året til generalforsamling med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen finder sted i februar.
Der skal indkaldes mindst en måned før afholdelse ved opslag i GrønnegadeCentret, i Centerbladet og på Hjemmesiden
Kun brugere med gyldigt brugerkort/medlemskort kan deltage i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Beslutningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Hver bruger/medlem har een stemme.
Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.
Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt en af deltagerne ønsker det.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Centerbestyrelsens regnskab
5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport
6. Indkomne forslag
7. Valg til Centerbestyrelsen/suppleanter
8. Valg af revisor/suppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være Centerbestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Centerbestyrelsen skal offentliggøre forslagene ved opslag i Centret senest 14 dage før generalforsamlingen.
Der optages informationsreferat af generalforsamlingen.

§8.
Opstilling og valg

Alle brugere med gyldigt brugerkort/medlemskort kan opstilles som kandidater. Der skal foreligge skriftligt tilsagn fra kandidater, der ikke er til stede ved generalforsamlingen. På denne får kandidaterne 3 minutter til at præsentere sig.
Valget foregår ved skriftlig afstemning.

Dog kan kun den ene af et ægtepar/samboende være medlem af Centerbestyrelsen og deltage i møderne.

Af Centerbestyrelsens medlemmer er 3 på valg i ulige år og 4 på valg i lige år. Centerbestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år. Der skal derudover vælges 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år. Alle kan genvælges.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter afgøres udfra stemmeantal ved en samlet stemmeafgivelse på én stemmeseddel.

§ 9.
Revisorer

De 2 revisorer, der reviderer Centerbestyrelsens regnskab, er valgt for 2 år. Revisorerne går ikke på valg samtidig. Der vælges 1 suppleant for et år. Alle kan genvælges.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Centerbestyrelsen efter behov, eller når 60 % af indehavere med gyldige bruger/medlemskort, optalt på dagen for den seneste ordinære generalforsamling, fremsætter krav herom med angivelse af grund. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i Centret. Der gælder de samme regler for afvikling af den ekstraordinære generalforsamling som den ordinære.
Der optages et informationsreferat af den ekstraordinære generalforsamling.

§ 11
Centerbestyrelsens regnskab

Centerbestyrelsens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer. De
2 revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i Centrets regnskabsbilag.
De enkelte arrangementer skal så vidt muligt hvile i sig selv økonomisk. For at imødegå underskud i forbindelse med nogle arrangementer, kan der dog i forbindelse med andre arrangementer planlægges med et mindre overskud.
Overskud anvendes til fælles bedste for Centrets brugere/medlemmer.
I tilfælde af Centerbestyrelsens opløsning overføres alle værdier til GrønnegadeCentret til gavn for brugerne.

§ 12.
Vedtægtsændring

Til ændring af nærværende vedtægt kræves et flertal på 2/3 af deltagerne på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringerne skal være fremlagt i receptionen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Nærværende version af vedtægten vedrører centerlederens administrative rolle i forhold til bestyrelsen samt bestyrelsens påtagelse af det fulde ansvar for økonomiske dispositioner på brugerforeningsbestyrelsens konto. Se §4.

Indstillet af Centerbestyrelsen for GrønnegadeCentret i Hillerød Kommune i februar 2017.
Godkendt på generalforsamlingen 24. februar 2017.


Poul Christiansen, formand for bestyrelsen

Udskriv Email