Skip to main content

Forretningsorden for Centerbestyrelsen

Forretningsorden for Centerbestyrelsen

Ændring af forretningsordenen.

Nærværende forretningsorden er gældende indtil et flertal af Centerbestyrelsens medlemmer vedtager at ændre

denne.

Ændringerne skal i så fald ligge indenfor rammerne af gældende Hovedprincipper for ejerforhold og vedtægter, for det brugerstyrede

GrønnegadeCenter.

 

Konstituering

På det første møde efter en generalforsamling konstituerer Centerbestyrelsen sig. Centerbestyrelsen består af 7

valgte medlemmer. De 2 suppleanter og en repræsentant fra Seniorrådet deltager i Centerbestyrelsens møder med

taleret, men uden stemmeret. Centerlederen deltager i Center-bestyrelsens møder. Centerbestyrelsen nedsætter de

nødvendige udvalg, bl.a. et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Forretningsudvalget kan tage beslutninger i akutte sager og efterfølgende informere Centerbestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem er fraværende fra møderne i en periode af 3 måneder, overtager 1. suppleanten den

fraværendes stemmeret.

Centerbestyrelsens møder

Centerbestyrelsen holder normalt møde hver anden uge, ellers efter behov.

Centerbestyrelsemøderne afvikles normalt i henhold til følgende standarddagsorden:

  • Gennemgang af sidste referat og godkendelse
  • Formanden informerer
  • Løbende sager, opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
  • Orientering fra grupper eller udvalg
  • Ad hoc ønske om at fremføre et punkt
  • Ordet frit
  • Nyt fra Centerlederen
  • Ordne det praktiske
  • Næste møde

Referenten tager et kort referat af meddelelserne og de trufne beslutninger. (beslutningsreferat).

Referatet kan læses i receptionen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.


Kontaktflader

Referatet godkendes på næstfølgende centerbestyrelsesmøde.

Spørgsmål vedrørende centrets aktiviteter rettes til Centerbestyrelsen, medens øvrige spørgsmål vedrørende centret

rettes til Centerlederen. Centerbestyrelsen har ansvaret for offentliggørelse af Centrets aktiviteter. Det kan ske enten i

form af opslag, oplysninger i ''Nyt fra GrønnegadeCentret", annoncering eller kontakt til pressen (f. eks.

pressemeddelelser).

Udvalg

Udvalgene holder møde efter behov. Udvalgsformændene sørger for, at opgaverne bliver varetaget og holder øvrige

udvalgsmedlemmer orienteret.

Desuden redegør Centerbestyrelsens repræsentanter i de enkelte udvalg for udvalgenes arbejde på

Centerbestyrelsens møder.

Udvalgene kan lejlighedsvis indkalde ønskede personer, såfremt der er enighed derom.

 

Tilbage til toppen