Skip to main content

Bestyrelsesmøde nr. 6 den 15. august 2023

Bestyrelsesmøde nr. 6 - 2023

 

15.08.2023

 

REFERAT

 Tilstede: Kirsten Larsen (KL), Annette Deleuran (AD), Flemming Skovbye (FS), Grete Holmer (GH), Alice Olesen (AO), Knud Bille (KB), Anette Høyer (AH), Erik Hansen (EH), Karsten Fog-Petersen (KFP), Lone Nielsen (LN), Knud List Larsen (KLL) og Else Flydal (EF) ref.

Gæster: Hella Obel og Kristina Backholm deltager til 1. punkt.

 

 1. Hella Obel og Kristina Backholm

har ønsket at deltage for at tale med os om bl.a. Hovedprincipperne. HO gav udtryk for stor glæde og stolthed både fra de kommunalt ansattes og fra politikernes side over at have et center som GC.  Politikerne skal til oktober tage stilling til spørgsmålet om udenbys medlemmer og ansøgningen om kontingent forhøjelse. Dette kan være anledningen til at kikke på Hovedprincipperne, som er rammen omkring centerets arbejde.

Bestyrelsen syntes det er en god ide at få politikkerne til at se på Hovedprincipper (senest revideret i 2015) og få dem ajourført.

Bestyrelsen ser meget gerne dette arbejde sat i gang så hurtigt som muligt og at det sker i dialog med bestyrelsen

HO bad bestyrelsen vente med at revidere andre aftaler før nye Hovedprincipper foreligger fordi alle aftaler skal kunne rummes indenfor Hovedprincipperne.

 

 1. Referat fra møde 5 godkendt

 

 1. Formanden informerer
  • 75års fødselsdag 25.8, Aflyst!
  • Frivilligcenter medlemsmøde 31.8. AO og EF deltager.
  • AD har haft møde med Christina Thorholm, hvor drøftelserne bl.a. var om udenbys medlemmer og hvad bestyrelsen gør for at gå flere medlemmer.

 

 1. Åbent hus

Der er stadig enkelte løse ender men alle ved hvad deres opgave er.
På dagsorden igen til næste møde som er to dage før ÅH.

 1. Kontingentforhøjelse
  Bestyrelsen er enstemmigt imod at udenbys medlemmer skal betale forhøjet kontingentbetaling.

 2. Differentieret betaling til arrangementer
  Arbejdsgruppe (AH, KL, LN og KFP) har drøftet om der fortsat skal være differentieret pris for medlemmer/ikke medlemmer.
  Det er til foredrag samt hvis man fx deltager i fester som partner at der vil blive opkrævet de 40 kr. ekstra for ikke medlemmer.
  Revyforeningen er ekstraordinært fritaget for kravet om forhøjede gæstepriser.
  Sundhedsudvalgets arrangementer er åbent for alle og som udgangspunkt gratis.
  Enstemmigt vedtaget at den differentierede pris fortsættes uændret bl.a. fordi dette også er almindeligt i andre foreninger fx Ældresagen.
 3. Orientering fra udvalg
  LN:
  2 meget store grill som GC ikke længere bruger gives væk.
  GH: sundhedsudvalget vil gerne lægges sammen med Idégruppen, det siger bestyrelsen ja til. Sundhedsudvalget søger flere medlemmer.
  KL: Infomøde om nytårstur til Berlin den 12.9.
  AD og KB: har haft møde med kommunikationsmedarbejder fra kommunen, som har givet ideer om udformning af opslag så de fænger bedst muligt. Hillerød kommune har en facebookside, som vi også kan få nyheder med på. Der revideres fortsat på hjemmesiden.
 4. Henvendelse vedr. udenbys medlemmer /vedtægter
  KB svarer involverede, at svarene afventer nye Hovedprincipper.

 

 1. Postkasse til bestyrelsen
  Ny bestyrelsesmail er lavet, der kommer indlæg i september bladet AD

 

 1. Medlemmer deltage ad hoc til BS møder?
  Medlemmer bedes henvende sig skriftligt når der er spørgsmål, som ønskes behandlet af bestyrelsen. Ved behov for uddybning af et emne kan medlemmer indkaldes til at deltage i BS møde.

 2. Mad til personalepriser
  Når et medlem er på arbejde i GC kan der købes mad i caféen til personalepriser, den enkelte informerer selv ved kassen.

 

 1. Emner fra medlemsmødet
  Der blev spurgt til bestyrelsens mål for året. Som det ser ud nu arbejder bestyrelsen overordnet med 2 emner: At få klarhed om principper og regler - samt at skaffe nye medlemmer.
  Øvrige emner er lagt ind i Huskelisten

 2. Løbende sager
  Huskeliste revideres

 3. Eventuelt
  Billedarkiv, diskussion om hvorvidt vi bør have et billedarkiv, når nu alle har billeder på sin mobil, men for at sikre historien er et arkiv nødvendigt. Tages op igen.

 

 1. Mødeevaluering ikke nået


  Næste møde: torsdag 07.09.23.

 

7.09.2023

 

Tilbage til toppen