Skip to main content

Bestyrelsesmøde nr. 1 den 02. marts 2023

REFERAT

 

 

Tilstede: Karsten Fog-Petersen (KF), Erik Hansen (EH), Grete Holmer (GH), Lone Nielsen (LN), Annette Deleuran (AD), Kirsten Larsen (KL), Knud Bille (KB), Knud List- Larsen (KLL), Flemming Skovbye (FS), Anette Høyer (AH) Alice Olesen (AO) og Else Flydal referent.

 

 1. Præsentation af dagsorden, nye punkter er kommet på.

 2. Referat fra den 2. februar godkendt

 3. Formanden informerer:

  Kort redegørelse for hvordan BS møderne indtil nu er blevet afholdt, og gode ønsker for den kommende arbejdsperiode i bestyrelsen.
  Bestyrelsesmedlemmerne laver en kort præsentation af sig selv.
  Erfaringen siger at man som nyt bestyrelsesmedlem kan føle sig ret alene, så nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes en kontaktperson, og det viser sig at Flemming allerede har fundet Kirsten, Erik og Knud har fundet Alice og Karsten vil som næstformand naturligt være mest omkring Annette.
  Der kommer forslag til dato for ”ryste sammen frokost” for bestyrelsen.

  Vi tager hul på snakken om fordeling af udvalg mellem bestyrelsens medlemmer. Ifølge vedtægtsændringen behøver udvalgsformænd ikke være medlem af bestyrelsen men skal så referere til et bestyrelsesmedlem. En del faste udvalg har dog en sådan karakter, at det bør være et bestyrelsesmedlem der er formand, det drejer sig om kommunikationsudvalget, aktivitetsudvalget, daglig drift og kasserer.

  udvalg er foreløbig foreslået:
  AO fortsætter som kasserer og som formand for fondsudvalget.
  KL fortsætter som formand for Arrangement udvalget.
  LN fortsætter som formand for Indre og Ydre miljø
  GH fortsætter med Sundhedsudvalget
  FS vil gerne være formand for Teknikudvalget
  EH vil være med i Daglig drift sammen med en anden fra bestyrelsen.
  KB er allerede i gang med hjemmesiden og vil gerne være formand i forhold til den, men ikke på bladet hvor AD indtil videre sidder som formand.
  KLL vil gerne stå for Oplysningsudvalget, han taler selv med Hans Rosenkvist om at komme med i udvalget.
  KF vil gerne tage Aktivitetsudvalget.
  Endelige beslutninger tages på næste BS.
  Referat fra Generalforsamling sendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse (EF), og lægges efterfølgende ind på hjemmesiden (AD). Bestyrelsens beretning og udvalgenes beretning skrives sammen og referat fra selve GF skrives for sig, da referatet ellers bliver for langt (EF).
  Vedtægter skal rettes til efter GFs nye aftaler (EF).

 4. Orientering fra de udvalg hvor der var presserende nyt:

  KB: kort orientering om hjemmesiden, som har fungeret godt i mange år uden at der er foretaget opdateringer, men nu kan systemet ikke mere og man er tvunget til opdateringer som giver store problemer og på sigt også betydelige udgifter. Der arbejdes på sagen og nye forslag vil blive sat på dagsordenen til kommende bestyrelsesmøde.
  AO: Dokumenter til banken skal ajourføres med den nye bestyrelses navne, så sygesikringsbevis/kørekort bedes tilsendt AO (jævnfør tilsendt mail).
  LN/AH skal til møde ang. parkering. Kommunen vil lave lade standere til el-biler på GCs område og have alle p-pladser lavet til 4 timers parkering, og så skal man med licens kunne parkere i længere tid. Det vil give et stort administrativt ekstraarbejde.

  KLL Seniorrådet har fået ny formand Niels Peter Toms.

 5. Orientering fra AH

  Status vedr. medlemstal: Pr. 010123 1483 medlemmer. Pr. 010223 hvor betaling skulle være indgået er der 1152 medlemmer der har betalt. Der ligger 30-40 nye indmeldelser der endnu ikke er bogført, men det at det blev nødvendigt at betale medlemsgebyr manuelt og igen tilmelde til betalingsservice har gjort at mange medlemmer er faldet fra. Der sendes nu rykkere ud fra kommunen men desværre med rykkergebyr. Coronaen gav et større medlemsfrafald, og det nye system hos kommunen har betydet medlemsfrafald.
  BS er enige i at der må laves nye tiltag for at få medlemstallet op igen, særligt vil vi gerne have ”de unge” pensionister. Emnet skal på BS dagsorden.
  AH skal til møde med hjemmeplejen for at give info om GC, som de kan give videre til deres klienter.
  GCs 28-års fødselsdag, 17.03.23, LN og KL hjælper.
  Kalender 2023/2024 nødvendigt at være langt fremme i planlægning. De faste ting der foregår i huset ligger nogenlunde på samme tidspunkt hvert år. Der efterlyses dato på kalenderen, hvornår den er udsendt, datoen står for neden blot skal hele billedet med når man fotokopierer, ellers forsvinder de nederste oplysninger.
  Velkomstmøde 2. onsdag i måneden med deltagelse af et bestyrelsesmedlem bør komme på kalenderen.

 6. Løbende sager. BS-huskeliste skal sendes med næste dagsorden ud.


 7. Mail fra Niels Lang ang. ledninger i værkstedet. Løsning er sat i gang.
  Kommunens invitation til 75-årige, der er stadig et efterslæb pga. corona og der afholdes møde 24.03., 12.05. og 13.06. AO og KL deltager alle gange KF er med 24.03, EF er med 12.05 og GH deltager 13.06. alle dage kl. 10-12.

  Velkomstmøder 2. onsdag i måneden kl. 14-15. KL tager 08.03 og LN tager 12.04.

  Næste møde flyttet til 13.04.23 pga. påske. Ny leder Kristine Bachholm deltager, godt hvis vi har forberedt nogle spørgsmål fx om økonomi inden mødet.

 

 

04.05.2023

 

 

 

Tilbage til toppen