Skip to main content

Bestyrelsesmøde nr. 8, 3. november 2022

Bestyrelsesmøde nr. 8

 

Torsdag d. 3. nov.  2022

 

 

Referat

 Tilstede: Alice Olesen AO, Kirsten Larsen KL, Erik Ingerslev EI, Lene Tronier LT, Lauritz Ehlers LE, Anette Høyer AH, Annette Deleuran AD, Hans-Chr. Jacobsen HC, Lone Nielsen LN, Knud List Larsen og Else Flydal EF (ref)

Afbud: Grete Holmer

 

 1. Præsentation af dagsorden

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 7 samt fra Heldagsseminar 281022, begge referater rettet og sendes ud igen

 

 1. Formanden informerer:                                                                                                   

 

   • Samarbejde med Brohuset: Sundhedsudvalget, AH samt EI har holdt møde med Tobias som er boligsocial medarbejder i Østervang for at få idéer til hvordan vi bedst kan gøre noget for at tiltrække pensionister også af anden etnisk herkomst end dansk fra den del af byen. Aftalen er blevet at de fra sundhedsudvalget og bestyrelsen der vil deltager i fredags morgenkaffe den 13.01.23 kl. 10 i Brohuset og fortæller om GrønnegadeCentret. Tobias vil sørge for en busfuld interesserede borgere fra Østervang til at besøge GC 27.01.23, hvor vi vil vise huset frem, spille noget med musik, lave en let servering osv. for de fremmødte.
   • Vores hjertestarter bør placeres udenfor LN undersøger hvordan
   • Generalforsamling 2023. LE, EI og LN på valg.
    GH (som er suppleant), LN og EI vil gerne fortsætte i bestyrelsen, der skal findes afløser for HC, LE samt suppleanterne LT og GH.
    Forudsat at den nye måde som bestyrelsen foreslår med at vælge bestyrelse for sig og suppleanter for sig godkendes på GF, bruges denne måde, ellers må vi gå tilbage til tidligere valgmetode.
   • Invitation fra Danske Seniorer som holder julefrokost kun for bestyrelsesmedlemmer 15.12.22 kl. 12.

 

 

 1. Orientering fra udvalg:
  EI: Teknikudvalg har evalueret Åbent hus, ønsker sig mikrofoner med ledning idet den trådløse ikke kan nå så langt samt en fjernbetjening til billedskift samt arbejder med finjustering af billeder på stor skærm.
  Arrangementsblanket med hvad der er behov for rent teknisk udfærdiges så den når med som bilag i tovholderhåndbogen. Blanketten fås også i receptionen.
  ejendomsret over ting fx maskiner til brug i værkstedet, eller musikanlæg til brug for koret så er det en god idé at overdrage ejendomsretten til GC så det omfattes af Hillerød kommunes forsikring. Privat ejede ting skal tydelig mærkes med navn på ejer.
  KL: Nytårstur har venteliste.
  Samarbejde er blevet lidt kompliceret med Marienlyst højskole, og samarbejdet afsluttes.
  2 koncerter før jul med Gospelkoret finansieres af ensomhedsmidler.
  Diskussion ang. annoncering Der mailes til centerredaktionen og der skrives på om det er til nyhedsbrev, bladet eller hjemmesiden. Gerne cc til AD. Behov for at tydeliggøre kommunikationsvejene, særlig hvis der er fejl der bør rettes eller akutte ting der opstår.
  Nytårskoncert 22.01.22 kl. 15-17.

  AD: Forespørgsel om bladet være et debatblad? Svar nej, da der bliver for lang svartid.
  Skal vi fortsætte med at gemme de fysiske medlemsblade? De gamle blade fra før digitaliseringen beholdes, de digitaliserede blade fra en årrække kan kasseres, men de sidste 5 år beholdes tilgængelige i GC.
  Kan vi slå december og januar blad sammen? Ja men så er deadline allerede 22.11.22. Nyhedsbrevet må bruges i januar så ikke arrangementer bliver glemt.
  Husorden rettes og laves i A5 format.
  Superbrugsen Ullerød stopper annoncering på bladets bagsidemed udgangen af juni måned 2023.

  LE: Fortsætter med 1 film og 1 foredrag/månedligt.

  KLL: Seniorrådet har afleveret høringssvar omkring Diabetes og Demens.

  LT/AH: 22 deltager i hygiejnekursus. Der er tilpas frivillige i cafe for tiden. June måske retur 1.12.22 - nok på nedsat tid.

  AO: Overskud fra modeopvisning, festlig fredag og foredrag. Vi har fået beløb fra ”Kom med” puljen i Hillerød kommune, som bruges til gratis julefest for medlemmer 17.12.22. Bustur arrangeres til Holland 6 dage fra 15.04.23.

  HC: 1. udkast til Tovholderhåndbogen færdig til mødet 24.11.22.

  LN: Har mailet til Skovskolen ang. fjernelse af hæk, endnu ikke svar. HC, AO og KL vil gerne have videresendt korrespondancen og tilbyder at overtage opgaven ved behov. Husk accept fra kommunen inden hækken fjernes.

 2. Orientering fra Anette:
  Kalender 2024 sendt ud, diskussion om forårsfest hvor ny dato er sat på huskelisten. Behov for mål for hvornår receptionen kan undgå at udskrive billetter, så folk bare kan vise billet på telefonen, skrives på huskelisten.
  EF skriver et indlæg til bladet ang. fordelen ved at have flere tilgængelige betalingsmetoder når rede penge efterhånden ikke bruges mere. Vi kan kun indsætte 100.000 kr. pr. løbende 30 dage i hele Hillerød Kommune og beløbet kan ikke forhøjes.

Besøg fra Ballerup Kommune, Det politiske udvalg, Center for voksne og sundhed onsdag den 14. december 10.45-12.15 AH, EI, AO og KL deltager.

 

 1.  

Åbent Hus-arrangementet 2022. evaluering fra de enkelte udvalg sendes til AO, HC og KL som samler.

 

 1.       Løbende sager: Huskelisten er revideret og sendes med referatet ud.

 

 1.       Ordet frit
  AD: Annoncekuglepenne kan udleveres ved indmeldelse.
  Kælderen svært fremkommelig, skal ryddes op, opgaven sættes på huskelisten til når June er retur.
  LN: Rundvisning 2. onsdag kl. 14-15 i november AO, ingen rundvisning i december.
  KL: Ang. 17.12.22 AO skal sætte invitation i bladet.
  AH: Arrangementsliste godkendt
  Opgaver omkring husets fødselsdag og nytårskur er blevet AHs ansvar, AH skal skrive ud som tidligere og sætte navn på de bestyrelsesmedlemmer der har opgaver. Kan bestyrelsesmedlemmet ikke møde op, skal vedkommende selv finde en afløser.

 

 1. Evaluering, vi overholdt tiden i dag!

 

 

 

Næste møde nr. 9 torsdag d. 1. dec. 2022

Tilbage til toppen