Skip to main content

Bestyrelsesmøde nr. 9, 1. december 2022

Bestyrelsesmøde nr. 9

 

Torsdag d. 1. dec. 22

 

Referat

 

Tilstede: Anette Høyer (AH), Annette Deleuran (AD), Lene Tronier (LT), Knud List-Larsen (KLL), Kirsten Larsen (KL), Erik Ingerslev (EI), Lone Nielsen (LN), Lauritz Ehlers (LE), Hans- Christian Jacobsen (HC), Alice Olesen (AO, Grete Holmer (GH) og Else Flydal (EF) ref.

                                                                                                 

 1. Præsentation af dagsorden

 

 1. Referat fra møde nr. 8 godkendt

 

 1. Formanden informerer

 

   • Kulturtræf, EI har været til møde. Bestyrelsen godkender deltagelse i byfesten.
   • Dragør aktivitetshus har henvendt sig og ønsker at komme på besøg
   • Fællesmøder for 75-årige afholdes i GC 14.02, 24.02, 12.05 og 13.06.23. Der er ved at blive udarbejdet en kortere video om GC som varer de 10 minutter som vi får til rådighed.
   • Bestyrelsen er inviteret til Brohuset 13.01 med genbesøg her 27.01.23. GH kontakter boligsocial medarbejder Tobias Cromwell for at få aftalen helt på plads.
   • Parkerings høring. Kommunen laver overblik over parkeringspladser, spørgeskema er besvaret og sendt tilbage, vi ønsker os et let og overskueligt system hvis vi skal have p tilladelser/licens.

 

 

 1. Orientering fra udvalg

LN: Skovskolen kan ikke hjælpe med fjernelse af hæk. Hillerød Kommunes Ejendomme laver plan for udeområdet og skal acceptere det tilbud vi tager. EI indhenter tilbud fra havefirma. LN sender tegning af området ud.

 

HC: godt tovholdermøde afholdt 24.11.22, bl.a. med gode tilbagemeldinger ang. tovholderhåndbogen. HC, AO og KL har samlet evaluering af Åbent Hus til brug for næste års planlægning. Vigtigt at Anette og Yvonne er på arbejde denne dag. OBS at Food- Truck var meget dyr.

 

GH: Gode, pænt besøgte foredrag med Georg Julin og Erik Turley afholdt.

 

AO: Status på økonomi. Nu skal foreninger også have MitId, LE er med på opgaven.

Centerbestyrelsen inden årets udgang skal indbetale ca. 65.000 kr. til Centrets kasse (Anettes kasse) til imødegåelse af underskud. AO sender regnskab på mail til bestyrelsen, og budgetudvalget kommer med en overskuelig redegørelse om tallene så alle er orienterede.

 

AD: Nye folk i redaktionen og på hjemmesiden. Ny husorden distribueres.

LT: Meget mørkt udenfor på bagsiden af huset, LN kontakter elektriker for lys med sensor.

 

LE: Snak om gæstebilletter til foredrag hvor 90 kr. virker meget dyrt når medlemmer betaler 50 kr., men vi fortsætter med disse priser i forsøgsperioden som bestyrelsen tidligere har aftalt.

 

KL: Nytårstur til højskole fuldt booket med 31 gæster. Tur til Holmegård Glasværk stadig få billetter. Hollandstur udbydes nu.

 

EI: Ny blanket omkring teknik hjælp behov ved arrangement, skal ligge i tovholderbogen, og let tilgængelig på hjemmesiden, den afleveres i god tid i receptionen. Teknik laver vagtordning så den ansvarlige ved hvem der skal laves færdig aftale med.

 

KLL: Seniorrådet har svaret på høring omkring støttestrømper, der er mange klager fordi strømperne ikke længere regnes for behandling men som hjælpemiddel.

 

 1. Orientering fra Anette

Takker bestyrelsen for godt samarbejde i året som er gået.

Budgetstatus sendt ud med dagsordenen. 1509 medlemmer i GC nu. For få motionister, der skal reklameres mere.

Tovholdermøde ændres til tirsdag den 25. april, da AO og AH ellers er i Holland.
Julefrokostværter i uge 50 er Erik tirsdag & fredag og Anette mandag, onsdag & torsdag.
Christian Blaase er inviteret med til fredag, hvor Centret giver en buket, som tak for godt samarbejde. Det nye udvalg som bliver vores hedder Forebyggelse og Uddannelse og det vides endnu ikke hvem der bliver leder med ansvar for GC.
June er så småt startet igen efter langtidssygemelding, afløser fortsætter året ud.

 

 

 1. Tovholder Håndbog

                                                                                                            

Udkast er sendt til bestyrelsen, det ser rigtig godt ud. De udestående spørgsmål inden endelig godkendelse er ang. arrangementsafgift og foreninger i GC.

HC foreslår at sende bogen ud i denne form med aktivitetsskema tilføjet (skemaet til hjemmesiden hvor aktiviteten fortæller om sig selv, hvem er vi, hvor, hvornår, og hvem kan kontaktes). Dette skema skal tovholder indsende en gang om året.
Ved tovholdermødet kom ønske om klarhed over salg af fremstillede ting, dette kommer med i næste udgave af tovholderbogen. Der blev ligeledes spurgt til hovedkommunikationsvejen i GC dette udsættes ligeledes til næste udgave af bogen.

 

Ifølge vedtægterne §5 har bestyrelsen ansvar for de ting der foregår i huset, og derfor er der behov for klarhed ang. foreninger og aktiviteter med ”cigarkasser” i huset. EI foreslår at bestyrelsen fordeler aktiviteterne mellem sig og så kontakter tovholderne og personligt spørger til organisering og økonomi i stedet for at sende mails ud.

HC omformulerer tovholderhåndbogen efter bestyrelsens drøftelse omkring organisering og foreninger i GC.

 

 

 1. Ad hoc ønske om at fremføre et punkt                                                 

                     

 1. Løbende sager:                                                                                           

                      - huskelisten ikke ændret

 

 

 1. Ordet frit pauser mm.

 

 1. Mødeevaluering god diskussion selv om det ikke blev muligt at nå det hele

                                                                                                 

 1. Næste møde nr.10 torsdag d. 5. januar 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041222

Tilbage til toppen