Skip to main content

Centrets indhold

En definition på livskvalitet

 • At føle sig set og værdsat.
 • At have noget at stå op til om morgenen.
 • At føle sig som en del af et fællesskab.
 • Anderkendt som en ressource. Fokus på kompetencer.
 • Knus og kram – mindst 4 om dagen
 • Motion.
 • God mad – lækkert anrettet - i selskab med andre.

Værdigrundlag og mål Centret skal være forebyggende og oplysende

De vigtigste værdier i centret er:

 • At skabe netværk med jævnaldrende
 • Fysisk og psykisk sundhed
 • At få brugt egne kompetencer og ressourcer

Hvem er medlemmerne:

Centret tilbyder en meget bred vifte af tilbud, som matcher behov hos det enkelte medlem. Vi tiltrækker derfor alle typer af borgere over 60 år. Lige nu er der over 1.550 medlemmer i centret. Nogle medlemmer kommer for at bryde ensomhed og isolation da netværket er væk.

Mange har mistet ægtefæller og venner, nogle er blevet ensomme efter at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Nogle kommer for at holde sig i gang fysisk og psykisk. Andre søger fællesskab og netværk.

Ansatte

 • Centerleder 37 timer: Økonomistyring, organisation, kommunikation og ledelse af GrønnegadeCentret
 • Cafeleder 37 timer: Økonomistyring, indkøb, organisation, kommunikation og ledelse i cafeen.
 • 20 timers rengøring og forefaldende arbejde
 • 7 timers administrativ medarbejder

Centerlederen holder jævnligt møder med tovholdere og frivillige.

Økonomi

 • Hillerød Kommune ejer centret og står for vedligeholdelse og drift af bygningerne samt betaler el, vand og varme
 • Hillerød giver et driftstilskud på ca. 1/5 af centrets budget.                      
 • Centret tjener selv resten. Indtægter - medlemskontingent, cafesalg, reklamer, lokaleleje og motion.

Opdeling af centret

 • Centerlederens rolle: At sikre rammerne og driften af centret. Det vil bl.a. sige: Sikre muligheder og samarbejde med de frivillige. Være udviklingsorienteret og bindeled til Hillerød Kommunes forebyggende indsats.               
 • v Centerbestyrelsen: Medlemsrelaterede aktiviteter og arrangementer. Ansvar for at aktiviteter og arrangementer,matcher medlemmernes behov

Centerbestyrelsen

Centerbestyrelsen består af 7 medlemmer der vælges for 2 år, og 2 suppleanter der vælges for 1 år,  samt en observatør fra ældrerådet. 

 • Bestyrelsens budget.
 • Alle er ansvarlige for et udvalg.
 • Bestyrelsen deltager med repræsentanter i møder med de frivillige grupper. Det sikrer, at bestyrelsen får indblik i og indflydelse på, hvad der rører sig i centret.

Seminar for bestyrelse og ansatte

Bestyrelsen holder 1 gang årligt et seminar, hvor fokusområder for det kommende år planlægges og udføres.

Hvem er de frivillige

Centret rummer en enorm mængde af ressourcer.

Alle frivillige kommer med et langt CV fyldt med livs- og erhvervserfaring.

Centret drives af ca. 160 frivillige

De frivillige udfører bl.a. følgende opgaver:

 • Rengøring
 • Cafe
 • Reception
 • Lokalebestilling
 • Værksted
 • Blomsterpassere
 • Digitalgruppe.
 • Lyd og teknik
 • Arrangement udvalg
 • Aktiviteter
 • Motion Idegruppe
 • Bestyrelse
 • IT
 • Centerredaktionen

Der skal afholdes  frivillig- og tovholderfest en gang årligt, i henhold til Hovedprincipper for ejerforhold udgør disse fester, løn til de frivillige og tovholdere.

Aktiviteter

Der er en bred vifte af aktiviteter:

Flere former for dans, bl.a. folkedans, zumba, fitness, cykelhold, petangue, stolegymnastik, stavgang, bordtennis, motion, kortspil, kor, højskolesang, diverse værksteder, musik, billard, videoklub, foredrag, banko, slægtsforskning, mandetræf, skak m.m.

Der produceres mad og kager og vaskes op i lange baner hver dag.

Centrets arrangementer:

 • Modeopvisning
 • Højtidsfrokoster
 • Ferierejser
 • Udflugter
 • Julemarked
 • Juletræ
 • Revy
 • Sankt Hanshf

Venneforeningens formål er aktivt at medvirke til at sikre centrets fremadrettede økonomi og hermed overlevelse.

Det vil sige, at alle Venneforeningens indtægter skal bruges til centrets drift og større nødvendige investeringer, som centrets økonomi ikke kan løfte.

Foreninger udefra

hvor deres brugere ikke nødvendigvis er medlemmer af centret, kan leje sig ind ved afholdelse af deres mødevirksomhed, hvis der er ledige lokaler.

For tiden huser vi:

 • Ældre Sagen
 • Bornholmerforeningen i Hillerød
 • Boligforeninger i Hillerød

Fælles mål – Fælles succes

Fordele ved et tæt samarbejde mellem Hillerød Kommune, frivillige og brugere af GrønnegadeCentret:

 • Netværk, livsglæde, socialt samvær, fællesskab, forebyggelse af ensomhed.
 • Selvværd, bruger deres kompetencer, socialt samvær, er med til at gøre en forskel.
 • Skaber øget værdi ift. at styrke sundhedsfremme og forebyggelse for få kommunale ressourcer
 • Styrket opgaveløsning på grund af samarbejde med kompetente frivillige kræfter
 • Nem adgang og netværk til en stor gruppe borgere med mange ressourcer og et reservoir af aktive medborgere

GrønnegadeCentret:

 • Understøtter de ressourcer, der ligger hos de ældre, der er stoppet på arbejdsmarkedet. Ældre bør have mulighed for at holde sig aktive.
 • Selvværd, bruger deres kompetencer, socialt samvær, er med til at gøre en forskel.

Hillerød Kommune:

 • Skaber øget værdi ift. at styrke sundhedsfremme og forebyggelse for få kommunale ressourcer
 • Styrket opgaveløsning på grund af samarbejde med kompetente frivillige kræfter
 • Nem adgang og netværk til en stor gruppe borgere med mange ressourcer
 • Vidensbank ift. brugerinddragelse: stor viden om ældres udfordringer og behov bidrager til kommunens sociale kapital og et reservoir af aktive medborgere. Her mødes borgere på kryds og tværs af social/økonomisk klasse
 • Understøtter de ressourcer, der ligger hos de ældre, der er stoppet på arbejdsmarkedet. Ældre bør have mulighed for at holde sig aktive – ikke aktiveres.