Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

  • Hjem
  • Udvalg
  • Teknik og aktivitetetsudvalg

Teknik og aktivitetetsudvalg

 

1. OPGAVER

Udvalget for GrønnegadeCentrets teknik og indendørs aktiviteter er nedsat af Centerbestyrelsen.

Udvalget har følgende  to hoved- opgaveområder:
Teknik:

- at vurdere og tage initiativer omkring vedligeholdelse og fornyelse af Centrets tekniske

installationer, apparaturer og andet maskinel, som anvendes af medlemmerne ( f. eks. Medie-

udstyr, Scene- og Lys- installationer, IT- og Værksteds-materiel m. m). 

Andre udvalg varetager maskinel, som naturligt henhører under disse udvalgs opgaveområder.             

- at vurdere og tage initiativer, i samarbejde med Centerlederen, omkring depoter og magasiner

med henblik på optimal udnyttelse af opbevaret materiel, herunder stillingtagen til fornyelse og

afhændelse af depotartikler  m.v.                                                                                                                  

- at fremme rekruttering af frivillige medlemmer  til varetagelse af tekniske opgaver vedrørende

Medie-, Scene-, Lys-, Værksteds- og IT- områder i samarbejde med Centerlederen.                                        

- at bistå frivillige medlemmer indenfor nævnte tekniske områder med koordinerings- og

udviklingsopgaver.

 

Indendørs Aktiviteter:                                                                                                                                                                      

- at assistere og samarbejde med arbejdsgrupper, som måtte være etableret omkring mulige nye

indendørs aktiviteter.

- at bistå med afklaring af de mangfoldige indendørs aktiviteter med de ansvarlige for

pågældende aktivitet, dog således at motionsaktiviteter henhører under Sundhedsudvalget.                                    

- at tage initiativer til justeringer/ ændringer omkring tilbuddet af ovennævnte ikke-

motionsprægede  indendørs aktiviteter.                                                                                                                           

- at afholde møde mindst 1 gang årligt med de ansvarlige tovholdere for  ovennævnte ikke

motionsprægede indendørs aktiviteter.


2. SAMMENSÆTNING OG MØDEAKTIVITET                                                                           

Formanden for udvalget rekrutteres blandt Centerbestyrelsens medlemmer og suppleanter og

udpeges ved konstitueringsmødet efter den årlige generalforsamling.                                                       

Formanden afklarer antallet af medlemmer i udvalget repræsenterende de omhandlende tekniske

områder og indendørs aktiviteter.                                                                                               

Udvalget kan efter behov afholde fælles møder, eller opdelte møder for henholdsvis teknik- og

indendørs aktivitets-området.

 

3. ANSVAR OG KOMPETENCE

Udvalget er ansvarlig overfor Centerbestyrelsen. 

Formanden informerer løbende Centerbestyrelsen om udvalgets arbejde.

Formanden for udvalget fordeler sagsområder mellem udvalgets medlemmer.                                                                                                                             

Besluttet af Centerbestyrelsen Marts 2017

Udskriv Email