Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

  • Hjem
  • Udvalg
  • Sekretariatsfunktion

Sekretariatsfunktion

KOMMISSORIUM FOR SEKRETARIATSFUNKTION                                                                                                                        

FOR GCs CENTERLEDER OG BRUGERFORENINGENS BESTYRELSE

 

1. OPGAVER

Sekretariatet har følgende opgaveområder:

- at varetage sekretariatsopgaver for Centerlederen, opgaver og funktioner som Centerlederen nærmere definerer og afgrænser.

- at bistå Centerbestyrelsen med udfærdigelse og fremsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder, seminarer, generalforsamling og andre mødeaktiviteter, koordineret med Centerbestyrelsens formand.

- at  sikrereferentfunktion fra ovennævnte møder. Desuden udfærdige  og fremsende referater og øvrige relevante papirer til Centerbestyrelsen og efter Centerbestyrelsens godkendelse  videreformidle referater til medlemmernes referatprotokol i receptionen.

- at fremsende andet  relevant materiale fra f. eks. kommune og andre samspilspartnere til Centerbestyrelsen.

- at skabe rammer omkring GrønnegadeCentrets arkivfunktioner og koordinere opgaver herom med  Informationsudvalget og Centerredaktionen.

 

2. SAMMENSÆTNING OG AKTIVITET

 Centerlederen afklarer hvor mange lønnede, deltidsansatte respektive frivillige medarbejdere, der skal indgå i sekretariatet.

 Centerlederen definerer og koordinerer opgaveområder og fordelingen af disse.

 

3. ANSVAR OG KOMPETENCE

Centerlederen har det overordnede ansvar for sekretariatsfunktionen og indgår i den egenskab i Centerbestyrelsens forretningsudvalg sammen med formanden, næstformanden og kassereren. Centerlederen og Centerbestyrelsens formand varetager i fællesskab en koordinerende funktion i samspillet med bestyrelsen for GrønnegadeCentrets Venner.

                                                                                               Besluttet af Centerbestyrelsen   Marts 2017

Udskriv Email