Formandens beretning 2017

 

Generalforsamling i GrønnegadeCentret 24.02. 2017 - Formandsberetning.


Velkomst: God formiddag - På Centerbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen til den årlige generalforsamling i GrønnegadeCentrets brugerforening - en særlig velkomst til Christian Blaase Johansen fra Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune - dejligt, at du også i år har fundet tid til at deltage.
Vi skal traditionen tro synge. I år er det igen en venlig påmindelse om det dejlige forår, der venter os "Det er i dag et vejr – et solskinsvejr –skrevet af Ludvig Holstein i 1903 i samlingen ”Digte”. Det er i Højskolesangbogen nr. 266, men igen i år sparer vi dog sangbøgerne på bordene, for I kan følge med på storlærred og på skærmene i Bellis og Clematis.
Igen i år vil Marianne Nørgaard glæde os ved at akkompagnere os på klaver. Marianne siger aldrig nej. Lige nu leder hun stolegymnastik andetsteds her i huset, men det forhindret da ikke Marianne i at hjælpe os. Mange tak, Marianne.
Værsgo’, flyglet er dit!
Valg af dirigent: I henhold til vedtægten og i overensstemmelse med dagsordenen for denne generalforsamling skal vi vælge en dirigent, som kan lede denne.
Centerbestyrelsen foreslår traditionen tro John Ibsø.
Jeg skal høre, om der er andre forslag?
Formandsberetning.
Indledning
Indledningsvis vil jeg bede forsamlingen rejse sig op, så vi sammen ved et øjebliks stille stund kan mindes de medlemmer, vi har mistet inden for det sidste år. Vi tager på denne måde de gode minder om dem og deres bidrag til fællesskabet med i vore tanker. I denne uge har vi netop måttet tage afsked med bestyrelsesmedlem og frivillig Annette Nisbeth. Vore tanker går til alle efterladte og til Ole Nisbeth og hans kære.
Jeg beder om et øjebliks stille stund…………….Tak.
Det er en glæde at se et så stort fremmøde – Det vidner om et stort engagement blandt jer medlemmer og en vilje til at tage medansvar i vore bestræbelser på altid at være på forkant i de forhold, der vedrører vort område.
Vi bestræber os på at holde os inden for en tidsramme på 2 til 2½ time.
Mit navn er Poul Christiansen. Jeg har været formand i 3 år og i alt været med i bestyrelsen i 5 år.

Centerbestyrelsens sammensætning og arbejdsmåde
Jeg vil - for god ordens skyld – indledningsvis kort beskrive bestyrelsen og opridse regler og ansvar for dens arbejde.
Centerbestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Et bestyrelsesmedlem vælges for to år, en suppleant for et år. Der er 3 medlemmer på valg i ulige år og 4 medlemmer på valg i lige år. Herved sikres sammenhæng i bestyrelsesarbejdet. Vi skal med andre ord i dag / i år vælge 3 bestyrelsesmed-lemmer og 2 suppleanter.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig d.v.s. vælger formand, næstformand og kasserer. Derefter fordeles udvalgsansvar. Hvert bestyrelsesmed-lem - også suppleanterne - har deres selvstændige ansvarsområde – vi kalder det et kommissorium.
Bestyrelsesmøderne afholdes normalt den første torsdag i måneden.
I bestyrelsesmøderne deltager desuden Centerlederen, en repræsentant fra Ældrerådet samt en referent. Ældrerådsrepræsentanten er nu formanden for dette, Birgit Vejby.
I 2016 har der ikke været møder i juli, hvor Centret og vi holder sommerferie. Mødetiden er fra 10 til 12.30 med efterfølgende fælles frokost, som bestyrelsesmedlemmerne naturligvis selv betaler!!

Der har været afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder. Vi har i perioden ikke haft behov for at indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder. Ejheller har der været behov for at indkalde forretningsudvalget.
Bestyrelsesarbejdet har også i 2016 været karakteriseret ved et særdeles godt, konstruktivt samarbejdsklima og et stort engagement. Det har siden sidste generalforsamling i februar 2016 været et fantastisk hold og jeg vil benytte denne lejlighed til at udtrykke en varm tak til alle i bestyrelsen og deltagere i møderne for veludført arbejde og stor indsats - en meget stor indsats. Jeg vil tillade mig at sige, at den herskende ånd i bestyrelsen, det at løfte i flok, eller : Én for alle – alle for én, er en bekræftelse af vort helt unikke koncept her i Centret blandt frivillige, nemlig at ”har jeg påtaget mig en opgave, så skal jeg også gøre mit yderste for at løse den”.

Overblik over året 2016 i GrønnegadeCentret - overskrifter og temaer
Jeg vil forsøge at tegne de store linjer om året 2016. Nogle ting nævner jeg blot overskriftsmæssigt, idet de enkelte udvalg efterfølgende vil aflægge en kort beretning, hvilket er jeres bevis på og en bekræftelse på det, jeg netop udtrykte. Nemlig at bestyrelsen udfører et holdarbejde, som fungerer ganske upåklageligt.
2016 har overordnet været et rigtigt godt år med stor mangfoldighed af aktiviteter og fornyelser, men også med udfordringer - og lad os straks se på den rigtigt store udfordring:
P-pladser omkring GrønnegadeCentret:
Ja, nu MÅ jeg bringe den frem igen. Denne sag – de akutte P-plads-problemer optager - naturligt nok – stadigt sindene meget og det vel at mærke på 4. år.
Lad mig give en kort status: Vi rettede i november 2013 henvendelse til Hillerød Kommune efter at en bagbo til den store P-plads på Skolegade havde gjort opmærksom på mulige forestående ændringer. Vi har siden da manglet 42 P-pladser. Vi bad derfor dengang om akut anvisning af - lovmedholdelige P-muligheder på veje eller blot rimelige p-pladser omkring GC - på kort sigt - og vi har nu i mere end 3 år været i tæt og hyppig dialog med både politikere og især borgmester Dorte Meldgaard samt kommunens Vej og Park-afdeling, for så vidt angår parkering på langt sigt.
Vi må erkende, at parkeringsforholdene stadig er uudholdelige – både for os, men sandelig også for lodsejerne omkring Centret.
Alle ved nu, at Hillerød Kommune simpelthen måtte give op. Sælger VILLE ikke sælge alligevel. Grunden står stadig tom, men med nogle for os besværlige- og ubrugelige parkeringsrestriktioner.
I erkendelse af, at kommunen HAR afsluttet sagen, meddelte borgmesteren os imidlertid, at vi var i vores gode ret til at indgive høringssvar i sagen, således at dette kunne indgå ved behandling af kommunens økonomibudget for perioden 2017 til 2020.
Det har vi gjort, idet vi ønskede 2 forhold taget med i budgetlægningen: Vi har for det første indstillet, at der afsættes midler til de yderst nødlidende parkeringsforhold.
For det andet, at der afsættes midler til energibesparende foranstaltninger ved renovering af Grønnegadecentret som kommunal bygning.
Det sidste ikke mindst, fordi kommunen allerede HAR foretaget sådanne initiativer på bestående bygninger.
I et svar, som vi betragter som foreløbigt, udtaler kommunen imidlertid, at det vil være forbundet alt for store omkostninger i netop vort tilfælde. Bygningens beskaffenhed og stand taget i betragtning.
Vi stiller os ikke tilfreds med dette svar, hvorfor vi forfølger sagen (udenfor referat….det er jo valgår).
Vi – det er 3 bestyrelsesmedlemmer og Centerlederen, som lige fra starten i 2013 udgør den arbejdsgruppe, som har arbejdet med denne sag - så vi bider os stadig fast efter 40 måneders sagsforløb.
Det vil nu blandt andet udmønte sig i en fornyet henvendelse til kommunen om et krav om tydelig markering af, hvor lovlig parkering i området er mulig. Det er tidligere tilbudt os i form af midlertidige kantstensmarkeringer af vejene. Nu rykker vi for det.
Ligeledes vil vi foreslå kommunen at undersøge, om der kan indgås lejeaftaler på de parkeringsarealer, der er i området og som oftest står helt- eller næsten tomme.
VI skal vel at mærke ikke leje. Det skal kommunen, så vi kan holde gratis, hvilket vi jo tidligere har kunnet gøre det. Det er jo os, der er blevet frataget disse parkerings-muligheder.
Desuden vil vi lægge op til at bevare en god dialog med vore naboer, grundejere, beboere, lejere i området. Vi kalder det en nabohøring og dette vil blive iværksat som et beboermøde her i Centret s. 23. marts kl. 19.00 – et aftenmøde. Naboerne - hver eneste husstand - inviteres personligt i meget nær fremtid til et møde – vi byder på kaffe og kage. På dette møde vil vi fortælle om, hvad VI har forsøgt at gøre i perioden. Sidst, men ikke mindst – og det er meget vigtigt - vil vi bede naboerne selv med egne ord fortælle os, hvilke gener, alt dette har påført dem. Altså en god dialog. Vi vil gøre alt for at bevare et godt naboskab.
Som en forberedelse til blandt andet dette møde, og som et forsøg på at arbejde ud fra nøjagtigt talmateriale, har vi ulejliget jer med siden medio januar at ”trække et nummer”, hver gang I går ind ad dørene i Centret på vej til en aktivitet.
Undersøgelsen – det at trække et nummer – vil strække sig til medio marts, hvorefter vi har et klart billede af, hvor mange, der bruger Centret. I vil – altså den enkelte – vil i sagens natur trække adskillige numre i perioden. Til gengæld får vi vigtig dokumentation for nøjagtig brug af huset.
Alt dette skal vi yderligere bruge set i lyset af en befolkningstilvækstanalyse - altså et tal for, hvor meget befolkningstallet vokser. Denne analyse har Hillerød Kommune udarbejdet. Jeg vil senere komme ind på dette i min beretning.
Den næste store sag, som har været mærkbar for os alle:
Kontingentforhøjelse og prisstigninger i caféen.
Det pålæg, vi fra og med 2016 fik om selv at skulle skaffe det beløb, som moms af caféssalg og af reklamer i bladet – vi budgetterede med ca. 200.000 kr. – ville forøge vore omkostninger med, resulterede i, at vi besluttede efter lange sonderinger at lade medlemskontingentet stige med kr. 100,- til kr. 350,- og foretage moderate stigninger på visse varer i caféen.
Denne alvorlige sag kan jeg runde af meget kort.
Bestyrelsen er fuld af beundring over den modtagelse, disse forhøjelser afstedkom. Centerleder, caféleder og bestyrelsen modtog meget må, men rimelige kommen-tarer og klager fra jer. Vi er utroligt imponeret og taknemmelige over den solide opbakning, I udviste ved simpelthen at betale uden nævneværdig kritik.
Tak for opbakningen. Tak for forståelsen for den nødvendighed, det var at sætte kontingent og priser op.
En anden sag, som bestyrelsen har taget op i året, er spørgsmålet om forsikring af frivillige. I perioden har der været en sag – af fortrolighedshensyn kan jeg ikke komme nærmere ind på det – men vi har bedt kommunen gøre rede for, hvilke regler, der gælder for os her i Centret og på hvilket grundlag, sager afgøres .
Da sagen skal løses landspolitisk som generel lovgivning på området, har kommunen besluttet at afvente denne sags udfald på borgen. Der vil nemlig foreligge et lovforslag til straksbeslutning omkring 1, juli i år, hvorefter Hillerød Kommune, har vi forstået, hurtigt vil færdiggøre sagen om forsikring for frivillige i kommunens institutioner.
Nyskabelser, nyanskaffelser og forbedringer:
Hvis jeg nu siger, at der ikke er sket nyanskaffelser og forbedringer i 2016, så gør jeg mig skyldig i en uretfærdighed. For er et nyt køkken da ikke en væsentlig nyanskaf-felse? - Jo, men det venter jeg lidt med.
Jeg vil først dvæle ved informations- og teknikområdet. Vi anskaffede nemlig sidst på året 2015 nye info-skærme – et helt nyt kapital på informationsområdet - som mange i Centret har været involveret i. Centret er i besiddelse af en ekspertise og et engagement blandt frivillige, som gør alt, hvad der står i deres magt, for at vi kan tage disse medier i brug. Heri er der en helt nødvendig oplæringsproces, som tager tid. Det ER frivillige og de gør sig umage, for at få et godt resultat. Jeg siger atter og atter, at det er bekræftende for den løbende udvikling i Centret, men vi skal huske at skynde os langsomt i den videre proces. Gør vi det, bliver resultatet godt. Så mister vi heller ikke nogen undervejs. Allerede nu kan vi f. eks. på info-skærme dagligt se dagens program i centret, ligesom der også er appetitvækkere for forestående aktiviteter. Jo, vi er nået langt.
Vores centerredaktion forsyner os med nyheder både i form af vort velkendte blad og på vores hjemmeside, som jeg synes, kan fremvise et imponerende relevant informationsniveau. Også blandt disse frivillige har vi solid vilje til at informere os korrekt og fornødent og lige så stor viden om, hvordan nyhedsformidling skal præsenteres. Også her er der behov for og ønske om tilegnelse af ny viden, hvilket kun er rimeligt, men også her er vi nået langt.
Af andre synlige nyanskaffelser har vi fået nye flotte markiser, skænket af Venneforeningen og der er købt nye terrassemøbler, som jeres brugerfor-eningsbestyrelse også fandt penge til.
Jeg sprang en væsentlig nyanskaffelse over for et øjeblik siden: Vort nye køkken.
Vi fik en flot andel af den såkaldte velfærdspulje. Det er vi meget taknemmelige for. Vi er glade for, at nogle uden for Centret var bevidste om, hvor vigtigt det er, at arbejdsforholdene er i orden og viste vilje til at støtte os i det. Også at det i vort tilfælde er en vigtig faktor i vores mulighed for selv at skabe det økonomiske grundlag for en fornuftig indtjening i caféen.
Det er blevet til fine arbejdsforhold, selv om mange går flere skridt end før, men alt og alle skal jo lige finde sig selv og blive til gode rutiner.
Hele planlægningsprocessen, den praktiske færdiggørelse af køkkenet har vi talt meget om i gangen herude. Mange af os har været plaget af voldsom støj ”på byggepladsen”. Mange daglige rutiner blev ændret. Man har måttet arbejde i en køkkenvogn, vi har købt pølser ved en pølsevogn. Vi har brugt oceaner af éngangsbestik og- service.
Nu står det nye køkken der. Hvor er det flot. Det VAR værd at vente på.
Én ting er dog meget vigtig at minde om i denne forbindelse. De involverede i denne proces klarede det forbilledligt. Både dem, der er direkte beskæftiget i alt omkring køkkenet og dem, der indirekte blev inddraget og påvirket af det hele. Alle skal have stor ros og tak for den vilje, der blev udvist, for at det SKULLE lykkes, at det SKULLE glide, trods daglige akut opståede problemer. Tak, fordi I var en væsentlig årsag til, at tidsfrister stort set blev overholdt. Alle løftede. Jeg hørte ingen kny. Ingen sinkede processen. Det var vores måde at vise vores taknemmelighed.
Også tak til medlemmerne – I som var kunder i caféen – Tak, fordi I bakkede op. Indså og forstod, at dette var den eneste fornuftige måde at løse problemerne på i en ombygningsperiode. Tak, fordi en fornuftig omsætning i caféen derved blev opretholdt.
Jeg vil ikke undlade at omtale, at i samme periode valgte et ansættelsesudvalg ny centerleder. Anette Høyer tiltrådte. Det var vist noget af en ilddåb. Nyt job som leder af Centret. Koordinator af Nyt-køkken-projektet og stadig caféleder.
Jeg er sikker på, at alle her kan bekræfte, at Anette klarede det helt fantastisk.
Så, jo, Anette, vores nye centerleder er kommet så flot fra start. Vi er meget fortrøstningsfulde.
Vi skal heller ikke glemme, at Anette i samme periode også lige sammen med et særligt udvalg skulle udvælge en ny caféleder. Valget faldt på Yvonne Skovgaard-Holm. Yvonne har fra første dag på fornemste vis suget den særlige ånd, som hersker her på stedet, til sig, er blevet en del af den, er slet ikke fremmed for vore mange daglige kram, har det godt med dem og skuffes nærmest, hvis vi glemmer det i farten. Yvonne er kort sagt faldet godt til, synes vi at mærke.
Det er vi glade for. Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt. Jeg vil ønske Yvonne fortsat god vind. Du skal ikke glemme, at du har megen god hjælp lige omkring dig.
Lad mig da i denne forbindelse nævne, at bestyrelsen i perioden fra Anette tiltræden indtil i starten af december har været ”på vagt i Centret”. Dette skal forstås på den måde, at det blev vurderet, at i forbindelse med Anettes tiltræden som ny centerleder – hun var jo stadig caféleder – kunne der godt være behov for en synlig bestyrelse, som kunne træde til med råd og vejledning, hjælpe gæster til rette, hjælpe med henvisning til aktiviteter mm. Vi synes, denne investering var givet godt ud og det gav da ærligt alt også nogle gode erfaringer om rytmen i huset.
Særlige begivenheder i året
-især én begivenhed er det oplagt at påpege:
Når en ny centerleder tiltræder, betyder det jo, at der er blevet taget afsked med en anden centerleder – Bente Most.
Hvilken afskedsdag midt i september for Bente, for os, for Centret. Det foregik så værdigt, så personligt, så hjerteligt. En vemodig dag blev på forunderlig måde vendt til en glad dag, en smilets dag. En dag, som jeg døbte STORE KRAMMEDAG og der blev krammet – ikke 4 kram, men 4000 - mindst.
Talerrækken var lang – ikke én tale for meget, ikke ét ord overflødigt.
Hvor vi undede Bente et sådant farvel….. og vi sidder tilbage med skønne minder fra en helt særlig dag.
Lad mig ganske kort vende tilbage til et særligt forhold omkring centrets økonomi, som vi jo ved, ville blive presset af den store køkkenombygning. Derfor havde vi sat nogle forholdsregler op, på grund af en forventning om vigende indtægter, men Anette kan om et øjeblik berette om et resultat for Centrets økonomi for 2016, som er imponerende, set i dette lys.

Fremtiden:
-kan vi som bekendt ikke spå om, men bestyrelsen forsøger alligevel at kigge ind i fremtiden – at gøre sig tanker om fremtiden, at arbejde med tanker om, hvordan Centret og vi vil udvikle os fremover.
Vi ønsker på den måde at være forberedte på, hvad der venter os og ikke mindst, have indflydelse på- og direkte planlægge, tage højde for, hvad der skal ske med os og vort Center.
Ifølge Hillerød Kommunes egne prognoser, vil Hillerød kommunes befolkningstal over en 8 – 10 års periode vokse fra ca. 50.00 borgere til ca. 58.000.
Det kan enkelt omregnes til, at vort medlemstal så vil stige fra ca. lidt over 1.600 til næsten 1.900. Det er meget tæt på et faktum. Så enten skal vi slanke os, fylde mindre, hvilket vi jo allerede nu kan sige, ikke er muligt eller også skal der tilbygges eller flyttes.
Det er blandt andet også i denne forbindelse, at vi som tidligere nævnt har ulejliget jer med denne optælling med nummerafrivning, fordi resultatet heraf vil indgå i vore sonderinger om Centrets udvikling i fremtiden.
Vi forsøger nemlig at foregribe denne- og andre situationer – være på højde med situationen - blandt andet på en årlig seminardag i efteråret, hvor bestyrelsen, centerlederen og hele personalet trækker sig tilbage, forlader huset, for at få arbejdsro. Dette afføder – og har affødt en længere møderække med nedsatte arbejdsgrupper. En tidskrævende, men meget givtig og vigtig proces.
På grund af netop centerlederskifte, køkkenombygning, cafélederskifte og ændrede forretningsgange i denne forbindelse, magtede vi dog simpelthen ikke at igangsætte en ny seminarrunde i efteråret 2016, som planlagt, men vi har efterfølgende måttet udskyde det til opstart ikke i foråret 2017, men til efteråret 2017, fordi Anette og Yvonne som nye i hver deres job lige skal have tid at fungere i huset som ledere og til at finde rytmen i huset. Seminararbejdet foregår jo netop udenfor huset og det kunne vi simpelthen ikke byde hverken dem eller personalet. Derfor denne udsættelse.
Disse seminarer tager vi – både personale og bestyrelse - virkeligt seriøst. Der hersker en utrolig korpsånd. Der udvises en fantastisk arbejdsiver og der arbejdes intenst med at få vendt hver en sten. Vi er klar til nyt seminar i efteråret 2017.

Samarbejde ind- og udadtil :
Bestyrelsen vil gerne takke Støtteforeningen " GrønnegadeCentrets Venner" for den ihærdige indsats, den yder på den økonomiske front, men også i form af de store oplevelser som "Vennernes" arrangementer bibringer GCs medlemmer. Bestyrelserne i Venneforeningen og Brugerforeningen har i den forgangne periode yderligere over for hinanden markeret, hvordan vi står sammen omkring GrønnegadeCentrets fortsatte udvikling.
Støttefesten, som jo netop var – eller skulle have været - et resultat af den manglende indtjening i caféen i byggeperioden, skulle være holdt her i Centret allerede i morgen, men på grund af Annette Nisbeths pludselige og tragiske bortgang forleden, er dette arrangement desværre aflyst.
Men også dette er et godt eksempel på et flot samarbejde mellem Venneforeningen og brugerforeningens bestyrelse. En arbejds- eller arrangementsgruppe, valgt blandt medlemmer i begge bestyrelser, har ellers gjort deres yderste for, at det ville være blevet et storslået og spændende arrangement med et ene formål at støtte Centret økonomisk.
Det er mig derfor meget magtpåliggende at opfordre endnu flere til at støtte op om – og melde sig ind i støtteforeningen og derved have ret til at deltage i Venneforeningens generalforsamling i næste måned. Den finder sted d. 31.3.17. kl. 10.00 her i centret.


Her vil jeg afslutte min del af beretningen, og sammen med udvalgenes efterfølgende beretninger vil det udgøre bestyrelsens samlede beretning for året 2016.
Ved afslutningen af generalforsamlingen vil jeg anmode dirigenten om ordet for afrundende bemærkninger.

(……herefter udvalgsberetninger)


AFSLUTNING Den kultur - det miljø - den særlige stemning eller ånd, som vi, vore gæster og besøgende mærker og betages af, opstår ikke fra den ene dag til den anden. Den er sået, passet og plejet af samspillet mellem de personer, der er kommet her gennem nu mere end 20 år. Centerlederne Birgit Stofberg, Bente Most og nu Anette Høyer samt øvrige medarbejdere her i GC har i disse år inspireret til et samarbejde med alle de frivillige, med tovholdere og skiftende bestyrelser samt hele den store medlemsskare.
Vi skal fortsætte de gode takter og til stadighed sige og tænke:
HVAD KAN OGSÅ JEG GØRE FOR GRØNNEGADECENTRET - hvad kan jeg bidrage med til dette givende og enestående fællesskab.

Jeg vil slutte med at udtrykke ….. EN VARM TAK TIL ALLE - det gælder medarbejdere: Anette, Yvonne, Malene, Lone og Jytte, alle frivillige, alle tovholdere - ja alle medlemmer og venner – TAK FOR INDSATSEN I 2016.
Tak til dirigenten, John Ibsø for ledelse af generalforsamlingen og fornem power point-præsentation.
Lad os slutte denne dag af med sammen at synge endnu en forårsbebuder, nr. 262. i Højskolesangbogen. ”Den blå anemone”, skrevet af Kaj Munk i 1943. Også den får I på storlærred og skærmene i Bellis og Clematis.
Afslutningsvis vil jeg bede:
John Ibsø (dirigent)
Marianne Nørgaard (musikledsagelse)
Vibeke Hansen (referent)
-komme her op og modtage denne vingave som bestyrelsens tak for en stor indsats ved afvilklingen af denne generalforsamling……………


Tak for i dag. Kom godt hjem.

Poul Christiansen, formand 24.02.2017