Grønnegade 15,

3400 Hillerød.

Telefon 72 32 68 20

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 1.juli.2019

Nyt fra bestyrelsen 

Den 1. juli 2019 vil der ske en ændring i besty­relsens sammensætning.

 Denne ændring sker som følge af, at formand Poul Christiansen, efter et familieråd, har be-sluttet at flytte fra Hillerød kommune pr.    ovennævnte dato.

 Flytningen er afstedkommet af en væsentlig ændring i den familie- og helbredsmæssige situation, hvorfor et valg af anden boligform - som i større omfang tager hensyn til bevæge-apparat mv. - er blevet nødvendig.

En mulighed for ny bolig er fundet centralt i Køge i form af en lejlighed i gadeplan med egen parkering.

 For centerbestyrelsen betyder det, at en ny formand skal udpeges, ligesom posten som næstformand - som siden generalforsamlingen er blevet stillet i bero - ved samme lejlighed endeligt skal besættes.

 Valg af formand og næstformand vil søges afklaret på bestyrelses-mødet   den 2. maj 2019 og vil forventeligt snarest derefter blive med-delt centrets medlemmer i form af opslag på hjemmeside og i centerbladets juniudgave.

 Ved samme lejlighed foreslås en foreløbig opsplitning af kom-missorium for økonomi og fonds, hvilket hidtil har været formandens ansvar. Dette vil betyde, at det formelle ansvar for brugerforeningens økonomi - samt overvågning af centrets økonomi i samråd med centerlederen, vil påhvile formand og næstformand i foreningen.

 Fondsområdet vil fremover blive varetaget af kassereren, som fortsat er ansvarlig for brugerforeningens regnskabsførelse.

 Poul Christiansen

Formand for centerbestyrelsen

 

                                                                                                       

Udskriv Email