Grønnegade 15, 3400 Hillerød.
Telefon 72 32 68 20

Generalforsamling

Vedtægt for Grønnegade Centret 2017

§ 7
Generalforsamling

GrønnegadeCentret drives i overensstemmelse med Hovedprincipper for ejerforhold

Generalforsamlingens beslutninger skal ligge indenfor rammerne af disse "Hovedprincipper".

Centerbestyrelsen indkalder en gang om året til generalforsamling med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen finder sted i februar.
Der skal indkaldes mindst en måned før afholdelse ved opslag i GrønnegadeCentret, i Centerbladet og på Hjemmesiden
Kun brugere med gyldigt brugerkort/medlemskort kan deltage i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Beslutningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Hver bruger/medlem har een stemme.
Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.
Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt en af deltagerne ønsker det.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Centerbestyrelsens regnskab
5. GrønnegadeCentrets budget og forbrugsrapport
6. Indkomne forslag
7. Valg til Centerbestyrelsen/suppleanter
8. Valg af revisor/suppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være Centerbestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Centerbestyrelsen skal offentliggøre forslagene ved opslag i Centret senest 14 dage før generalforsamlingen.
Der optages informationsreferat af generalforsamlingen.

Udskriv E-mail